• کافه کتاب، بمناسبت گرامی داشت هفته کتاب و سالروز کتابدار در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد
  • معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی به عنوان عضو شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت منصوب شد
  • سی و دومین شماره از دوره دوم مجموعه برگزيده مهمتـرين اخبار رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • پاییز در قاب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها