• مسئول بخش توانبخشی جسمی صلیب سرخ جهانی، از امکانات بیمارستان توانبخشی
  • از طرح‌های مشترک دو دانشگاه علوم بهزیستی و صنعتی شریف در حوزه توانبخشی، حمایت مالی می شود
  • همکاری های مشترک دو دانشگاه علوم بهزیستی و صنعتی شریف در حوزه فناوری های توانبخشی، گسترش می یابد
  • مقدمات همکاری دانشگاه علوم بهزیستی با صلیب سرخ جهانی برای تربیت نیروی متخصص جهت منطقه مدیترانه شرقی، فراهم شد
  • آموزش های عمومی متخصصان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مرکز روانپزشکی رازی بمناسبت هفته
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها