<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

   عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه کلینیک سینا
FAQ
آيا مركز سينا وابسته به سازمان بهزيستي است؟
دارد
FAQ
آيا طرف قرارداد بيمه ها هستيد؟
دارد
FAQ
هزينه خدمات مشاوره و توانبخشي چقدر است؟
دارد
FAQ
طول مدت جلسات مشاوره، روانشناسي و توانبخشي چقدر است؟
دارد
FAQ
خدمات واحد كاردرماني روان چيست؟
دارد
FAQ
آيا ايجاد شرايط شغلي در واحد كاردرماني روان فراهم مي شود؟
دارد
FAQ
مشخصات متخصصين، مشاوران و روانشناسان (نام خانوادگي، جنسيت، سن،)؟
دارد
FAQ
مشاوره قبل از ازدواج هم مي دهيد؟
دارد
FAQ
آيا مشاوره تلفني نيز در اين مركز ارائه مي شود؟
دارد
FAQ
ساعات كاري مركز ؟
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متداول
    
 کليد واژه ها :