ا234
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 

خواهشمند است فایل های زیر که مربوط به تعاونی مسکن است، مطالعه فرمایید.

 

   دانلود فایل : 970708_updated_جریمه.pdf           حجم فایل 126 KB
   دانلود فایل : 970607_جلسه عمومی.pdf           حجم فایل 427 KB
   دانلود فایل : 970603_اطلاعیه.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود فایل : تراز مالی برج پارس تا 970604.pdf           حجم فایل 166 KB
   دانلود فایل : 970405_ترازبستانکاری برج پارس.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود فایل : 970405_revised_جریمه.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود فایل : ترازنهایی برج پارس خرداد97.pdf           حجم فایل 218 KB
   دانلود فایل : 970225_اطلاعیه مجمع.pdf           حجم فایل 170 KB
   دانلود فایل : 970225_هیات مدیره پارس.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود فایل : 970222_اطلاعیه برج پارس.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود فایل : 960222_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 349 KB
   دانلود فایل : 970215_اطلاعیه.pdf           حجم فایل 211 KB
   دانلود فایل : 970201_بدهی.pdf           حجم فایل 128 KB
   دانلود فایل : 97_فرم وام.pdf           حجم فایل 155 KB
   دانلود فایل : 970201_اطلاعیه.pdf           حجم فایل 205 KB
صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences