آیین نامه های مرکز آموزش مداوم را از زیر دانلود کنید :

   دانلود فایل : مجوز آموزش مداوم.pdf           حجم فایل 263 KB
   دانلود فایل : مأموریت آموزشی آموزش مداوم.pdf           حجم فایل 1227 KB
   دانلود فایل : قانون آموزش مداوم.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل تعيين عناوين و سرفصلهاي آموزش مداوم.pdf           حجم فایل 821 KB
   دانلود فایل : چک لیست ارزیابی درونی آموزش مداوم.pdf           حجم فایل 336 KB
   دانلود فایل : تخصیص امتیاز آموزش مداوم.pdf           حجم فایل 206 KB
   دانلود فایل : تخصیص امتیاز ادواری.pdf           حجم فایل 230 KB
   دانلود فایل : تأمین هزینه های آموزش مداوم.pdf           حجم فایل 45 KB
   دانلود فایل : آئين نامه اجرايي قانون آموزش مداوم.pdf           حجم فایل 428 KB
   دانلود فایل : اولويتهاي آموزش مداوم.pdf           حجم فایل 650 KB
   دانلود فایل : اعتباربخشی بیمارستانی.pdf           حجم فایل 512 KB
   دانلود فایل : استانداردهای اعتباربخشی.pdf           حجم فایل 214 KB