قوانین، آیین نامه های و دستورالعمل های مدیریت مالی را از زیر دانلود کنید :

   دانلود فایل : پرداخت کارانه کارکنان غیرپزشک.pdf           حجم فایل 947 KB
   دانلود فایل : پرداخت کارانه پزشکان و اعضای هیات علمی.pdf           حجم فایل 599 KB
   دانلود فایل : لایجه بودجه 98-پيوست شماره چهار(دوم).pdf           حجم فایل 4965 KB
   دانلود فایل : لایحه بودجه 98-پيوست شماره چهار(اول).pdf           حجم فایل 4922 KB
   دانلود فایل : لایحه بودجه 98-پيوست شماره سه.pdf           حجم فایل 3836 KB
   دانلود فایل : لایجه بودجه 98-پيوست شماره دو.pdf           حجم فایل 3779 KB
   دانلود فایل : لایحه بودجه 98-پيوست شماره يك.pdf           حجم فایل 4667 KB
   دانلود فایل : لایحه بودجه سال 1398کل کشور.pdf           حجم فایل 4812 KB
   دانلود فایل : قانون مالیات های مستقیم.pdf           حجم فایل 1956 KB
   دانلود فایل : قانون برگزاری مناقصات.pdf           حجم فایل 539 KB
   دانلود فایل : ماده 27-28-29 قانون مناقصات.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود فایل : اموال دولتي.pdf           حجم فایل 1651 KB