صفحه اصلي > مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > مدیر اطلاع رسانی پزشکی 
سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧
اخبار
مدیر اطلاع رسانی پزشکی
 

 

 

دکتر گیتا موللی                                           

استادیار                                                                                                   

رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

پست الکترونیک:                    drgmovallali@gmail.com

رزومه یا CV 

آدرس سایت :                     http://movallali.uswr.ac.ir

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences