فصلنامه مددكاري اجتماعي
  
دوره انتشار:  فصلنامه 
 
موضوع:  پزشكي، پيراپزشكي 
 
زبان:  فارسي  
  
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 
 
مدير مسئول:  حسين حاج بابايي 
 
سردبير:  حسين حاج بابايي 
 
مدير اجرايي:  دكتر مصطفي اقليما  
   
محل انتشار:  تهران 
 
فاكس:  22400110 (021) 
 
نشاني:  تهران، اوين، روبروي دانشگاه شهيد بهشتي، خيابان كودكيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه آموزشي مددكاري اجتماعي، ساختمان شماره چهار دفتر نشريه، كدپستي 19834