ا234
 

زمان بندی دفاعیه دانشجویان دستیاری روانپزشکی

نام و نام خانوادگی

استاد

راهنما

رشته

تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

دکترمتینا پورقاسم دکتر گیتا صدیقی روانپزشکی مقایسه اثر بخشی دو داروی آسپرین و سمواستاتین به عنوان درمان کمکی بر علائم منفی و مثبت و سایکوپاتولوژی عمومی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا در بیمارستان روانپزشکی رازی 99/03/12 10:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر الهام اسماعیلی شاندیز دکترآرش میراب زاده روانپزشکی بررسی تغییرات FMRI در دو وضعیت درمانی پلی فارمسی انتی سایکوتیکی و منوتراپی با آریپیرازول در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا باسیر طولانی مدت 98/04/12 08:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر ندا جعفری دکتر گیتا صدیقی روانپزشکی بررسی سطح ویتامین D در بیماران بستری مبتلا به اختلال دو قطبی در فاز حاد مانیا و یا مختلط و تطابق با میزان فعالیت و شدت بیماری 98/03/19 08:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر فرنوش امامیان دکترمحمدرضا خدایی اردکانی دکتر حبیب اله خزایی روانپزشکی بررسسی تغییرات ساختاری مغز در بیماران مبتلا به اختلال بی خوابی متناقض در مقایسه با گروه کنترل 98/02/31 13:00 سالن جلسات گروه اموزشی روانپزشکی
دکترمریم ایازی دکتر آرش میراب زاده اردکانی روانپزشکی بررسی تغییرات شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت در وضعیت درمانی پلی فارماسی آنتی سایکوتیکی در مقایسه با مونو تراپی با آریپیپرازول 98/02/31 08:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر احسان اله امیریان دکتر بهمن دیه جی روانپزشکی اثر بخشی جریان مستقیم الکتریکی فرا جمجمه ای در کاهش علائم وسواس جبری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان 98/02/23 13:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر فرزاد نصیری فر دکتر علی ناظری آستانه روانپزشکی مقایسه نگرش و دانش دستیاران روانپزشکی درمورد روان درمانی قبل و بعداز دوره روان درمانی 98/02/23 12:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر امیر شهریار دیباجی پور
دکتر گیتا صدیقی روان پزشکی بررسی تأثیر ویتامین D به عنوان درمان کمکی در بهبود علایم مثبت ، منفی و شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن ؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور 98/02/08 09:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر علی حسینی سوق دکترندا علی بیگی روانپزشکی اثر بخشی مداخلات مبتنی بر خانواده برکاهش علایم و پاسخ به درمان دارویی بیماران و افزایش سازگاری وتاب آوری خانواده های بیماران مبتلا به OCD 98/01/20 10:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر ونوس وطن خواه دکترآرش میراب زاده روانپزشکی بررسی تغییرات سطح بیومار کرهای خونی در دو وضعیت درمانی پلی فرماسی آنتی سایکوتیک و مونوتراپی با آریپیرازول در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت 97/12/22 08:30 سالن جلسان ابن سینا
دکتر محبوبه صباغی دکتر گیتا صدیقی روانپزشکی بررسی اثر داروی متفورمین روی کاهش وزن وکنترل متابولیک بیماران بستری چاق مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیاو اختلال اسکیزوافکتیو 97/12/21 13:00 سالن جلسان ابن سینا
فاطمه لطف اله زادگان دکتر محمد رضا خدائی روانپزشکی بررسی اثر داروی مدافینیل همراه با آموزش روانی در مقایسه با پلاسبو همراه با آموزش روانی روی علایم ترک مواد محرک متامفتامینی 97/06/04 10:30 سالن جلسان ابن سینا
ونوس غلامرضا میرزایی دکترمحمد رضا خدایی روانپرشکی بررسی تأثیر اسید آسکوربیک بعنوان درمان کمکی همراه با ریسپیریدون در کنترل علائم اسکیزوفرنیا در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکورکنترل شده با دارونما 97/06/04 08:30 سالن جلسان ابن سینا
پریسا عبداله زاده دکترعلی ناظری استانه روان پزشکی تعیین نقش عوامل دموگرافیک ، نقص حافظه و عملکرد اجرایی ، د رعدم پاسخدهی به درمان دارویی فلوواکسامین در بیماران دچار اختلال وسواسی - جبری 97/05/30 11:30 سالن جلسان ابن سینا
افسانه ماهوتیان دکتر صیاد نصیری روانپزشکی بررسی اثر بخشی ویتامین ب12 بر پیشگیری از سقوط در افراد مبتلا به بیماریهای روانپزشکی مزمن در بخش های پردیس بیمارستان رازی 97/05/30 08ک30 سالن جلسان ابن سینا
عطا اله دلپاک دکتر نسرین دودانگی روانپزشکی تعیین ثبات تشخیصی و عوامل تعیین کننده آن د راختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD)در کودکان سنین پیش از دبستان در درمانگاه نظام مافی 97/05/29 10:30 سالن جلسان ابن سینا
مائده پرویزی دکتر فربد فدائی دکتر محمد رضا خدایی اردکانی روانپزشکی بررسی آثار ضد روانپرشی افتیمون (Cuscuta epitymum)در اسکیزوفرنیا 97/05/28 10:30 سالن جلسان ابن سینا
ژاله نوبخت پیر بازاری دکتر ارش میراب زاده روانپزشکی مقایسه موفقیت درمان مونوتراپی آریپیپرازول با پلی فارماسی سایکوتیک در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت در بیمارستان روانپزشکی رازی 97/05/28 08:30 سالن جلسان ابن سینا
دکتر بیژن مقصود لواستر آبادی دکتر گیتا صدیقی روان پزشکی بررسی مقایسه ای درمان تک دارویی سدیم و الپروات با کوئیتیاپین در بهبود علائم فاز حاد مانیای بیماران دوقطبی نوع اول غیر رواپریش در بیمارستان اموزشی درمانی روانپزشکی رازی 96/11/25 08:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر مهتا مریدیان دکتر صیاد نصیری روانپزشکی بررسی اثرات پیش گویی کننده الکتروانسفالوگرافی کمی در پاسخ به درمان در بیماران اختلال وسواسی - جبری دریافت کننده فلووکسامین 96/04/13 08:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر میر رمضان بزرگی راد دکت رعلی ناظری آستانه روانپزشکی بررسی تأثیر داوری آمانتادین بر بهبود راه رفتن بیماران اسکیزوفرنیای دچار اختلال راه رفتن و مقایسه با گروه کنترل : یک کارآزمایی بالینی تصادفی 95/01/27 08:30 سالن جلسات ابن سینا
دکرزکیه افشاری صالحی دکتر فربد فدایی روانپزشکی بررسی تشخیص بیماران روانی مجرم ارجاعی از قوه قضائیه به بیمارستان رازی از نظر اختلالات محور I،II،III بر حسب DSMIV-TR  با بیماران غیر ارجاعی از قوه قضائیه 95/12/23 11:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر امیر رضا علوی دکتر محمد رضا خدایی روانپزشکی بررسی تأثیر ال- کارنوزین بهه عنوان درمان کمکی روی علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ، یک مطالعه دوسوکور 95/12/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر سعیده رئیسی دکتر فربد فدایی روانپزشکی مقایسه تأثیر افزودن امگا3 بر دو زیرنمونه با غلبه علایم مثبت و منفی در مبتلایان به اسکیزوفرنیا 95/12/23 08:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر عباس عزیزی خویی دکترسعید شجاع شفتی دستیاری روانپزشکی برسی تأثیر ریواستیگمین به عنوان درمان کمکی در بهبود علایم منفی و شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی : یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور 94/12/19 12:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر زهرا سپهری فر دکتر مرسده سمیعی دستیاری روانپزشکی مقایسه اثر درمانی ترکیب سدیم والپروات با کوئتیاپین یا هالوپریدول در بیماران بستری با تشخیص اختلال دو قطبی نوع یک با دوره مانیا یا تابلوی مختلط در بیمارستان روان پزشکی رازی 94/12/19 10:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر حمید رضا مظلومی دکترمحمد رضا خدایی دکتر محمد تقی جغتایی دستیاری روان پزشکی بررسی اثر داروی بومتانید بر کاهش علائم مثبت و منفی و شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنی 94/12/11 10:00 سالن گروه پرستاری
دکتر آزاد مطری دکتر علی ناظری آستانه دستیاری روان پزشکی اثر بخشی درمان مبتنی بر تنظیم هیجانی در اختلال افسردگی عمده 94/12/10 10:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر بهمن دیه جی دکتر علی ناظری آستانه دستیاری روان پزشکی مقایسه اثر درمانی ترکیب والپروات سدیم با ریسپریدونو یا آریپیپرازول در بیماران بستری با تشخیص مورد دو قطبی نوع یک با دوره مانیا یا محتلط بستری در بیمارستان روان پزشکی رازی 94/12/10 08:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر پانته آ فریدنیا دکتر آرش میراب زاده دستیاری روان پزشکی مقایسه سرعت پاسخدهی درمانی به والپروات سدیم در حمله ی مانیاک بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک همراه با علایم روانپریشانه با دو روش بارگیری خوراکی سریع و آهسته 94/12/08 08:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر سمیه نجاتی دکتر ربابه مزینانی دستیاری روان پزشکی بررسی تأثیر ممانتین به عنوان درمان کمکی در بهبود علایم منفی و شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مداوم یک کار آزمایی بالینی تصادفی دوسوکور 94/04/09 09:00 سالن جلسات دکتر شاملو
دکترعلیرضا قناویزی دکترمهشید فروغان دستیاری روان پزشکی بررسی تأثیر لاموتریژین به عنوان درمان کمکی در اسکیزوفرنی یک مطالعه دوسو کور با کنترل دارونما 94/03/26 12:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر نجمه توکلیان دکتر علی ناظری آستانه دستیاری روان پزشکی مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی ، کلومیپرامین و درمان ترکیبی در بهبود علایم وسواسی -جبری و سطح کلی اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی -جبری 94/03/26 10:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر محمد علی پالیزوان دکتر امید رضائی دستیاری روان پزشکی بررسی تأثیر بوپروپیون بر عملکرد جنسی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا مراجعه کننده به درمانگاه کامرانی 94/03/26 08:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر رضا علی فتاحی دکتر گیتا صدیقی دستیاری روان پزشکی بررسی تأثیر سرترالین در کاهش بروز علائم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان رازی 94/03/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر علی محسنیان دکتر محمد رضا خدایی دستیاری روان پزشکی بررسی تأثیر رالوکسیفن به عنوان درمان کمکی در مردان 20تا55 ساله مبتلا به اسکیزوفرنی مداوم ک یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو بی خبر با کنترل دارونما 94/03/20 10:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر هاشم پور دکتر خدایی دستیاری روان پزشکی بررسی عوامل پیش بینی کننده تشخیص اسکیزوفرنیا به دنبال حمله اول روانپریشی در مطالعه ای شش ماهه 93/11/28 08:30 سالن جلسات ابن سینا
سمیه اشکوری دکتر فربد فدائی دستیاری روان پزشکی بررسی میزان و نوع داروهای روان پزشکی تجویز شده توسط پزشکان غیر روان پزشک و انطباق انها با وضعیت روانی مراجعان 93/06/25 13 سالن جلسات ابن سینا
پیمان پیروی دکتر مزینانی دستیاری روان پزشکی بررسی شیوع اختلال عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در مردان متأهل شهر تهران 93/03/05 09:30 سالن جلسات ابن سینا
 علی رضا عطار زاده دکتر میراب زداه دستیاری روان پزشکی تعیین عوامل مرتبط با مدت زمان روان پژیشی درمان نشده در مراجعان دچار حمله اول روانپریشی به مرکز روان پزشکی رازی 93/03/05 8:30 سالن جلسات ابن سینا
فرود آدینه وند دکتر محمد رضا خدایی دستیاری روان پزشکی بررسی تأثیر ان استیل سیستئین به عنوان درمان کمکی در بهبود علایم منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مداوم: یک کار آزمایی بالینی تصادفی دو سو بی خبر با کنترل دارونما 93/02/29 9 سالن جلسات ابن سینا
 ساناز پژوم دکتر ساحل همتی دستیاری روان پزشکی مطاله اثربخشی درمان کمکی با آلوپورینول در مرحله حاد شیدایی(مانیا) 93/02/16 13 سالن جلسات ابن سینا
علیرضا کاظمی ظریف دکتر ندا علی بیگی دستیاری روان پزشکی بررسی تأثیر گروه درمانی معنوی - مذهبی بر وضعیت روانی و رفتاری بیماران مرد مبتلا به روانپریشی ناشی از مصرف مت آمفتامین بستری در مرکز آموزشی روان پزشکی رازی 93/01/25 11:30 سالن جلسات ابن سینا
امی تیس توکلی دکتر امید رضائی دستیاری روان پزشکی مقایسه تأثیر ترکیب سه گیاه دارویی کرفس، شوید، و چای سبز با دارونما در درمان سندرم متابولیک مبتلایان به اسکیزوفرنیا 92/12/24 8:30 سالن جلسات ابن سینا
حسین  پور محمود دکتر محمد رضا خدایی دستیاری روان پزشکی اثر درمانی ریلوزول به عنوان درمان کمکی در بهبود علایم مثبت و منفی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی نوع مداوم در مرکز روان پزشکی رازی با استفاده از سیاهه ارزیابی علایم مثبت و منفی 92/12/20 12:30 سالن جلسات ابن سینا
سید بنت الهدی موسوی دکتر فربد فدایی دستیاری روان پزشکی بررسی مقایسه ای اثر بخش کپسول زعفران نسبت به دارو نما بر نشانه های شناختی، مثبت، منفی و عمومی و جلوگیری از بروز نشانگان متابولیک در بیماران مبتلا به اسکیزو فرنی تحت درمان با الانزاپین 92/12/20 11

سالن جلسات

ابن سینا

سیروس جهانگیری بهنق دکتر علی ناظری آستانه دستیاری روان پزشکی اثر بخشی درمان مبتنی بر تنظیم هیجانی در فوبیای اجتماعی 92/03/29 10

سالن جلسات

ابن سینا

عماد ثنایی دکتر محمدرضا فدایی دستیاری روان پزشکی مقایسه اثردرمانی فلووکسامین و پاروکستین در درمان بیماران مبتلا به تریکوتیلومانیا 92/03/29 12

سالن جلسات

ابن سینا

کاملیا گودرزی دکتر علی ناظری آستانه دستیاری روان پزشکی مقایسه اثردرمانی میرتازاپین و سنتالوپرام در بیماران سرپایی مبتلا به اختلال افسردگی عمده به علائم اضطرابی 92/03/28 10:30

سالن جلسات

ابن سینا

ثاره علوی راد

دکتر فربد فدایی

دستیاری روان پزشکی

مقایسه برتری جانبی و ترجیح دست در ورزشکاران موفق زن و مرد با جمعیت عادی

92/03/27

9

سالن جلسات

ابن سینا

وحیده فتحی واواسری دکترمرسده سمیعی دستاری روان پزشکی مقایسه اثربخشی کوئتایاپین و ریسپریدون در درمان تکمیلی اختلال وسواسی ـ جبری مقاوم به درمان 92/03/27 8

سالن جلسات

ابن سینا

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences