معرفي دفتر

    ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري نشانگر پويايي علمي،پژوهشي، فرهنگي و تربيتي و يكي از شاخصه هاي توليد، انتقال و ترويج علم و فرهنگ است. و به اين لحاظ توجه به مولفه هاي موثر در ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي از اهميت ويژه اي برخوردار است. 

 

شرح وظايف

Ø رسيدگى و اظهارنظر نسبت به صلاحيّت علمى داوطلبان عضويت در هيأت علمى و آموزشى دانشگاه در مراتب استاديارى، دانشيارى و استادى براساس ضوابط مصوّب.

Ø رسيدگى و اظهارنظر درباره ارتقاى اعضاى هيأت علمى دانشگاه به رتبه‏هاى بالاتر، با درنظر گرفتن مقرّرات.

Ø ارزشيابى كيفيت انجام وظايف آموزشى و پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشگاه.

Ø انجام نظر خواهى از كارشناسان و استادان دانشگاه براي  پرونده داوطلبان عضويت در هيأت علمى دانشگاه در صورت لزوم.

Ø تشكيل كميته‏هاى تخصّصى براى رسيدگى و اظهارنظر درباره پرونده‏هاى داوطلبان عضويت در هيأت علمى دانشگاه.

Ø تشكيل جلسات اصلي هيات مميزه.

Ø فراهم آوردن زمينه همكارى و هماهنگى با هيأت مميّزه مركزى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

Ø گزارش عملكرد ركود علمی اعضای هيات علمی

Ø رسيدگى به ساير امورى كه در آيين‏نامه استخدامى اعضاى هيأت عملى به‏ عهده هيأت مميّزه قرار داده شده است.