ا234
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
 

      در زمره فعاليتهاي اجرايي كميته ترفيع پايه، در طول9 ماه گذشته سالجاري، ميتوان به برگزاري 6 نوبت جلسات توسط اين دفتراشاره نمود، كه شامل بررسي 67 مورد پرونده اعضاء هيات علمي بوده است .

    شايان ذكراست كه از اين تعداد 64 نفر از اعضاء حائز ترفيع پايه ساليانه بوده، و3 نفر نيز موفق به كسب پايه نگرديده اند.

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences