ا234
 

زمان بندی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی

استاد

راهنما

رشته

تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

بهاره رضائی دکترفریبا یادگاری گفتاردرمانی مقایسه تأثیر تحریک جریان الکتریکی مستقیم از روی جمجمه(tDCS) روی شکنج تحتانی فرونتال (IFG)و شکنج فوقانی تمپورال(STG) راست و چپ بر صحت و سرعت نامیدن تصویر بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی ناشی از سکته مغزی  97/12/22 10:30 سالن جلسات ابن سینا
فیدان شبانی دکترفرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری بهنیه سازی برنامه ترخیص بیماران مبتلا به نارسایی قلب در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی: مطالعه اقدام پژوهی 97/12/20 13:00 سالن جلسات ابن سینا
عطیه اشتری دکتر فریبا یادگاری دکتر سید علی صمدی گفتاردرمانی بررسی دوسویه ویژگی های تعاملی مادر - کودک و تغییرات آن در طی شش ماه و ارتباط این ویژگیها با رشد اولیه زبانی در کودکان دارای رشد عادی و اختلالات طیف اتیسم شه رتهران 97/12/15 09:30 سالن جلسات اساتید
سعید فطوره چی دکترسید علی حسینی دکتر حجت الله حقگو کاردرمانی طراحی و بررسی تأثیر gait trainer جدید بر تعادل و عملکردی حرکتی درشت کودکان فلج مغزی سطح III از مقیاس طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت 97/12/13 11:30 سالن جلسات ابن سینا
هدی مهرگان دکترحسین نجم آبادی زنتیک شناسایی زن های دخیل د رناشنوایی ارثی به روش توالی یابی نسل جدیدد در 20 خانواده ایرانی 97/12/11 08:30 سالن جلسات ژنتیک
حسین سورتیچی دکتر سید علی حسینی دکترمهدی رصافیانی کاردرمانی الگوهای استفاده از زمان در کودکان زیر 5 سال شهرستان تاکستان 9711/29 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
معصومه حسینی دکترکیمیا کهریزی زنتیک پزشکی بررسی عملکرد ژن CAPN10 در دو مدل حیوانی موش و درزوفیلاملانوگاستر 97/11/28 11:00 سالن جلسات ژنتیک
نگین چهره نگار دکت رمهشید فروغان دکتروحید نجاتی سالمند شناسی مقایسه کارکرد های شناختی - رفتاری در سه گروه سالمندان سالم، با آسیب شناختی خفیف و با بیماری الزایمر : ارائه مدلی تشخیصی برای اختلالات شناختی خفیف 97/11/27 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
زهرا پاشازاده آذری دکتر سید علی حسینی دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی طراحی برنامه مداخلات زمینه ای مبتنی برمدل پردازش حسی دان و اثر بخشی آن برمشارکت کودکان و خودکارآمدی والدین در کودکان با اختلال طیف اتیسم 97/11/17 10:30 سالن جلسات اساتید
امین اجلی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری تبیین فرآیند و طراحی مدل تآمین ایمنی بیمار در بخش های روان پزشکی 97/11/15 13:00 سالن جلسات ابن سینا
زهرا مختاری دکتر محمد علی حسینی دکتر حمیدرضا خانکه پرستاری تبیین فرایند حمایت از پرستاران قربانی دوم خطا 97/11/06 13:00 سالن جلسات اساتید
شهلا اسیری دکتر مهشید فروغان دکتررضا فدای وطن سالمند شناسی طراحی و ارزشیابی اثر بخشی مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه تعالی سالمندی (ژروترانسندنس)برتعالی افسردگی و رضایت از زندگی سالمندان ایرانی مقیم جامعه 97/10/26 12:30 سالن دکتر شاملو
زهرا روشنی دکتر علی اکبر کامرانی دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز سالمندشناسی بررسی متغیرهای زیستی، روانی و اجتماعی مرتبط با اختلالات شناختی در سالمندان (مراجعه کننده به کلینییک صدا و سیما مرکز تهران در سال 1396)یک مطالع موردی شاهدی 97/10/26 10:00 سالن جلسات ابن سینا
فاطمه شیبانی دکتر زهرا قریشی دکتر رضانیلی پور گفتاردرمانی انطباق وتعیین مشخصه های روان سنجی مقیاس های رشد زبان برای کودکان فارسی زبان بین 7-2 سال 97/10/19 08:30 سالن جلسات ابن سینا
محمد رستمی دکتر سید جلال یونسی دکترمهشید فروغان مشاوره تبیین فرایند پدید آیی افکار و احساسات خودکشی در سالمندان ایرانی:ارائه مدل 97/10/10 13:15 سالن دکتر شاملو
سینا احمدی دکتر حسن رفیعی دکتر فرشاد فرزاد سلامت و رفاه اجتماعی بررسی پوشش موثر درمان دیابت و پرفشاری خون درسطوح ملی و فروملی و عوامل اجتماعی موثر برآن در جمعیت بزرگ سال ایران طی سال های 2011- 2005 با استفاده از داده های پیمایش ملی خطر بیماریهای غیر واگیر 97/10/10 09:00 سالن جلسات ابن سینا
اکبر محمد زاده دکتر فرخنده بهجتی ژنتیک پزشکی بررسی وضعیت عدم تعادل ژنومی در 30 بیمار واجد ناهنجاری های چندگانه مادرزادی با کار یوتایپ نرمال با استفاده از روش array-CGH 97/10/05 11:00 سالن جلسات ژنتیک
فاطمه فلاح رستمی دکترفرین سلیمانی دکترمهدی نوروزی توانبخشی اعصاب اطفال طراحی بسته مداخلهای مراقبتهای عصبی - تکاملی نوزادان نارس بستری درواحد مراقبت های ویژه (از تولد تا سن یک ماهگی اصلاح شده)، ویژه والدین وتعیین تأثیر اجرای آن برپیامدهای تکاملی در شیرخوارگی 97/09/28 13:00 سالن دکتر شاملو
شیما فردی پور دکترمحمود بهرامی زاده دکترمختار عراض پور ارتوپدی فنی طراحی و ساخت ارتوز قدرتی دست و ارزیابی تأثیر آن بر عملکرد دست افراد با پارزی ناشی از سکته مغزی 97/09/24 13:00 سالن جلسات ابن سینا
ملیحه صبور دکتراحمدی علی اکبری کامرانی دکتریدالله ابوالفتحی ممتاز سالمند شناسی بررسی شیوع تجویز داروهای بالقوه نامناسب و عوامل مرتبط با آن درسالمندان مراجعه کننده به داروخانه های شهر تهران درسال 1396 97/09/18 10:00 سالن جلسات ریاست
سکینه پرستش دکتر محمد علی حسینی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری طراحی و اعتبار یابی ابزار حرفه ای گری در پرستاری 97/08/28 08:30 سالن جلسات دکترشاملو
مریم رمضانی دکتریونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیر برنامه توان بخشی شنوایی مبتنی برپردازش زمانی برعملکرد درک گفتار در حضور نویز نوجوانان با طیف اتیسم دارای عملکرد بالا 97/08/26 12:45 سالن جلسات اساتید
مجتبی جعفری دکتر محمد علی حسینی دکتر سادات سید باقرمداح پرستاری طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش دیسترس اخلاقی ارائه دهندگان خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 97/08/14 08:30 سالن جلسات اساتید
پیام روشنفکر دکترمحمد رضا خدایی دکترحسین ملک افضلی عوامل اجتماعی موثر برسلامت تحلیل نابرابری های تصادفات جاده ای و پیامدهای سلامت آن درایران وتعیین کننده های اجتماعی آنها براساس مدل سازمان بهداشت جهانی 97/07/30 13:00 سالن جلسات ابن سینا
حسین زاهد نژاد دکترمحمد علی حسینی پرستاری توسعه و روانسازی پرسشنامه عدالت سازمانی درک شده درپرستاران 97/07/21 09:00 سالن جلسات اساتید
مسعود غریب دکترمهیارصلواتی دکترروشنک وامقی توان بخشی اعصاب اطفال طراحی وآزمودن مدل ارتباطی عوامل فردی و محیطی برتحرک کودکان فلج مغزی دایپلری اسپاستیک 97/07/14 13:00 سالن جلسات اساتید
سمیه امیری اریمی دکترمحمد علی محسنی بندپی فیزیوتراپی بررسی اثر فیزیوتراپی روتین با وبدون تمرینات ثباتی، برمیزان درد، ناتوانی ، دامنه حرکتی وابعاد عضلات مولتی فیدوس و لونگوس کولی گردنی در بیماران مبتلا به گردن درد رادیکولار مزمن یکطرفه : یک کارازمایی تصادفی بالینی  97/07/10 11:00 سالن جلسات اساتید
منیژه علوی دکترمحمد رضا خدایی دکتر حمیرا سجادی  دکترامنه ستاره فروزان عوامل اجتماعی موثربر سلامت بررسی وضعیت پاسخگویی نظام سلامت به افراد دارای ناتوانی جسمی حرکتی گیرنده خدمات توان بخشی مراجعه کننده به مراکز جامع توان بخشی شهرتهران : برابری یا نابرابری از دیدگاه گیرندگان خدمت با توجه به جایگاه اقتصادی اجتماعی آنان 97/06/31 12:30 سالن جلسات ابن سینا
طیبه احمدی دکتریونس لطفی شنوایی شناسی تأثیر توان بخشی توجه شنوایی برپردازش ساختار ظریف زمانی دو گوشی و عملکرد درک گفتاردر نویز کودکان 12-9 ساله مبتلا به اختلال پردازش شنوایی مرکزی 97/06/31 10:45 سالن جلسات اساتید
معصومه صادقی رودسری دکتر مهشید فروغان سالمند شناسی تبیینن و تحلیل عوامل روانی اجتماعی موثر بر اختلال افسردگی سالمندان مقیم جامعه: یک مطالعه تلفیقی 97/06/31 08:30 سالن اجتماعات فارابی
زهرا جرجران دکترسید علی حسینی عوامل اجتماعی موثر برسلامت تحلیل شبکه اجتماعی: بررسی ارتباط ویزگی های شبکه اجتماعی با رفتارهای پرخطر ابتلا به HIV در زنان آسیب پذیر شهرتهران درسال 94-93 97/06/26 13:30 سالن جلسات ابن سینا
مریم رحیمی دکتر الهه کیهانی دکتر فرخنده بهجتی ژنتیک پزشکی بررسی تغییرات تعداد کپی ژن C-KIT و وضعیت بیان آن به عنوان یک مارکر رگزایی درزنان ایرانی مبتلا بهه سرطان پستان تک گیر 97/06/26 11:00 سالن جلسات ژنتیک
بهار ضمیران دکتر مریم شریفیان ثانی سلامت و رفاه اجتماعی الگوی طرد اجتماعی زنان سرپرست خانوار در شهر تبریزی 97/06/17 10:00 سالن جلسات ابن سینا
مریم مالکی دکترمختارعراض پور دکترفرزام فرهمند ارتز و پروتز ارزیابی تآثیر مکانیسم ایجاد کننده ی فوت کلیرنس بر حرکات جبرانی تنه وانرژی مصرفی در بیماران آسیب نخاعی سطح سینه ای  97/06/12 10:00 سالن جلسات اساتید
صلاح الدین کریمی دکترحسن رفیعی دکترحمیراسجادی سلامت ورفاه اجتماعی تعیین کنندههای اجتماعی رفتارسلامت سرطان پستان در زنان بالای 35 سال شهر تهران در سال 1396 97/06/07 10:00 سالن جلسات اساتید
نرگس جعفری دکترابوالفضل صالحی دکتر فرزاد ایزدی گفتاردرمانی توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ارزیابی لمسی در بیماران مبتلا به دیسفونی ناشی ازتنش عضلانی 97/05/03 08:30 سالن جلسات ابن سینا
کتایون فلاحت دکتر آرش میراب زاده  دکترمنیر برادران افتخارن عوامل اجتماعی موثر بر سلامت طراحی و آزمون مدل ساختاری تعیین کننده های اجتماعی سلامت روان مثبت بزرگسالان شهر تهران 97/04/31 07:00 سالن جلسات ابن سینا
طیبه حسن طهرانی دکتر سادات سیدباقر مداح دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش حریم خصوصی در بیماران بستری در بیمارستان  97/04/30 11:00 سالن جلسات اساتید
لیلا داددوست دکرت حمید رضا خانکه دکترعباس عبادی سلامت در حوادث وبلایا طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش آسیب پذیری اجتماعیی سالمندان در بلایای طبیعی 97/04/23 13:00 سالن دکترشاملو
زهرا جدی دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی مقایسه تأثیر شنوایی مبتنی بر دقت طیفی بر عملکرد اداراک گفتار کودکان استفاده کننده از کاشت حلزونی 97/04/23 11:00 سالن جلسات اساتید
بابک فرزین نیا  دکتر حمید رضا خانکه دکترعلی اردلان  سلامت درحوادث و بلایا  طراحی مدل معرف مراکز پاسخگویی مراکز امدادی در حوادث و فوریت ها و استخراج راهکارهای اصلاحی در ایران  97/03/27 13:00 سالن جلسات اساتید 
بیتا بهرامی دکتربهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی تبیین نوع فرزند پروری براساس مدل فرآیندی بلکسی با افزودن تنظیم هیجان والد و تعیین اثر بخشی برنامه آموزش والدین بر سبک های فرزند پروری  سهل گیر ومستبد 97/03/27 10:00 سالن جلسات دکترشاملو
سارا نوروزی دکتر مصطفی اقلیما دکتر حمید رضا خانکه مددکاری اجتماعی طراحی مدل معرف خدمت مددکار یاجتماعی در رضایت جنسی زوجین 97/03/05 13:30 سالن جلسات اساتید
محمد باباپور مددکار ی اجتماعی دکترغنچه راهب تبیین فرایند زندگی خانوادگی کارکنان اقماری صنعت نفت : ارائه راهکارهای حمایتی مددکاری اجتماعی 97/03/30 13:00 سالن جلسات ابن سینا
الهام حبیبی دکترفیروزه ساجدی دکترزهرامصلی نزاد توان بخشی اعصاب اطفال طراحی و بررسی اثر بسته مداخلاتی ارتقاء تکامل کودکان 0 تا 3 سال "ویژه والدین" 97/02/26 12:30 سالن جلسات ابن سینا
آیلین طلیم خانی  دکتر ایرج عبداللهی  فیزیوتراپی  بررسی اثر تحریک جریان مستقیم از روی جمجمه بر روی یادگیری مهرات حرکتی در بیماران سکته مغزی و افراد سالم  97/02/26 10:00 سالن جلسات اساتید 
ناهید تفتی دکتر محمد رضا صفری دکتر محمد علی مردانی ارتز و پروتز طراحی و ساخت دستگاه لیزری بر مبنای ارتباط کمی شاخص های آناتومیکی اندام های تحتانی درسمت سالم و سمت قطع عضو جهت کمک به تعیین راستای پروتز در افراد قطع عضو زیر زانو یکطرفه 97/02/23 10:00 سالن جلسات اساتید
آهورا نوذری دکتر فرخنده بهجتی دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک پزشکی بررسی علل ژنتیک بیماری های مادرزادی قلبی خانوادگی غیر سندرمی در 10 خانواده ی ایرانی با استفاده از روش نسل جدید توالی یابی (NGS) 22/02/97 09:00 سالن جلسات ژنتیک
سید ابراهیم احمدی دکتر حسن رفیعی دکت رحمیرا سجادی رفاه اجتماعی بررسی فرآیند تصمیم گیری برای بی فرزندی در خاواده های بی فرزند انتخابی 97/02/19 10:00 سالن جلسات ریاست
سمیه کاظمی نسب دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک پزشکی بررسی عملکرد نقص ژنتیکی ژن CNKSR1 به عنوان عامل ناتوانی ذهنی اتوزومال مغلوب 97/02/11 10:30 سالن ژنتیک
فاطمه حسناتی دکتر رضا نیلی پور دکتر زهراسادات قریشی گفتاردرمانی فرآیند ه9ای دستیابی واژگانی و فاکتورهای موثر بر انها در کودکان 7-9 ساله با وبدون اختلال ویزه زبان 97/01/29 13:00 سالن جلسات اساتید
لیلا منشی زاده دکتر روشنک وامقی دکتر فریبا یادگاری توان بخشی اعصاب  اطفال طراحی بسته آموزشی واژگان درکی و بررسی اثر آن بر توان بخشی و تکامل زبان کودکان 24-20 ماهه فارسی زبان بعداز کاشت حلزون شنوایی 97/01/20 09:00 سالن جلسات اساتید
مرضیه شیرازی خواه دکتر ارش میراب زاده دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی عوامل اجتماعی موثر برسلامت طراحی ابزار سنجش پوشش خدمات توان بخشی جسمی در نظام سلامت 96/12/23 11:00 سالن جلسات ابن سینا
تکتم پیکانی دکتر حمیرا سجادی رفاه اجتماعی

بررسی تطبیقی اثر تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سطح کلان

 

96/12/23 08:45 سالن جلسات ابن سینا
عهدیه چینه کش دکتر علی حسینی دکتر فرحناز محمدی شاهلاغی عوامل اجتماعی موثر برسلامت تبیین کیفی نیازهای سلامت جوانان شهر تهران : شناخت ، تعیین اواویتها و راهکارها 96/12/21 13:00 سالن جلسات اساتید
عذرا فرمانی دکترمیرطاهر موسوی دکتر مصطفی اقلیما مددکاری اجتماعی طراحی مدل مداخله توان بخشی اجتماعی برای افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس 96/12/14 13:00 سالن جلسات دکترشاملو
عطا حیدری دکتر فریبا یادگاری  دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیر تربیت شنوایی واکه ای بردرک گفتاردر حضور نویز در سالمندان با شنوایی هنجار 96/11/28 11:00 سالن جلسات ابن سینا
مریم خاک رنگین دکتر مصطفی اقلیما دکت رحسن رفیعی مددکاری اجتماعی طراحی و ارزشیابی پروتکل مداخله حمایتی بهه منظور افزایش تاب اوری کودکان دارای پدر مصرف کننده مواد 96/11/28 08:30 سالن جلسات ریاست
فاطمه زارع زاده دکتر محمد علی مردانی ارتوپدی فنی مقایسه تأثیر پروتز سیلیکونی جدید با پروتز سیلیکونی مرسوم بر نحوهه توزیع فشار کف پایی و پارامترهای فضایی مکانی راه رفتن در بیمارن دیابتی با آمپوتاسیون ترنس متاتارسال 96/11/24 11:00 سالن جلسات اساتید
شیوا جوادی دکتر فریبا یادگاری دکتر وحید نجاتی گفتاردرمانی بررسی نقایص کارکردهای اجرایی و اثر بخشی توان بخشی شناختی توجه بر بهبود نقایص درک شنیداری در افراد با زبان پریشی ناروان 96/11/09 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
بتول ماندنی دکتر سید علی حسینی دکتر محمدرضا خدایی کاردرمانی تبیین چالش ههای عملکرد کاری در مراقبان خانوادگی افراد با اختلالات روانپزشکی مزمن :تهیه بسته آموزشی 96/10/27 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
زهره فتاحی دکتر حسین نجم آبادی پژوهشی ژنتیک پزشکی روشن کردن نقش عملکردی جهش یافت شده در زن ZBTB11 با استفاده از روش انالیز پیوستگی و توالی یابی نسل جدید در خانواده ی مبتلا به ناتوانی ذهنی 96/10/27 08:30 سالن جلسات ژنتیک

نسرین بابائیان

 

دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی تبیین فرایند مواجهه مددکاران اجتماعی با خشونت مراجعان 96/10/18 12:30 سالن جلسات دکتر شاملو
لیلا کزازی دکتر مهشید فروغان دکتر وحید نجاتی  سالمند شناسی اثر بخشی مداخلات تقویت شناختی مبتنی بر کامپیوتر بر کیفیت زندگی سالمندان مقیم جامعه با کنترل اثر متغیرهای احتمالی موثر بر رابطه ی کارکردهای شناختی و کیفیت زندگی 96/10/17 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
شکوفه احمدی دکتر حمید رضا خانکه سلامت در بلایا و فوریتها طراحی مدل بازگشت سالمندان به زندگی پس از زلزله 96/10/16 13:00 سالن جلسات اساتید
مژگان بابانژاد دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک پزشکی شناسایی ژن ها و جهش های مرتبط با ناشنوایی اوزومی مغلوب غیر سندرمی در ده خانواده ایرانی با کمک روش Whol Exom Sequencing 96/10/02 09:00 سالن جلسات زنتیک
سمیه کاوسی پور دکتر سید علی حسینی دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی بررسی تأثیر عوامل محیطی خانه بر تکامل حرکتی کودکان 96/09/27 13:00 سالن جلسات اساتید
نیلوفر بزاززدگان دکتر حمید رضا خرم خورشید دکتری پژوهشی ژنتیک بررسی اثر ترکیب Ectione بربیان ژن های                         Nfkb، Daxx،mapk3، Psen1،Syp،Mtap2،tnf-a، وVegfو داروی IMODTM وANGIPARSTM بر بیان ژن های Nfkb،Daxx وVegf در نمونه هیپوکمپ رت های مدل آلزایمری شده اسپورادیک 96/09/26 11:00 سالن جلسات ژنتیک
ملیحه خلوتی دکتر حسین فکر آزاد دکتر حمید رضا خانکه مددکاری اجتماعی برساخت هویت حرفه ای مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستان 96/09/25 13:00 سالن جلسات ابن سینا
لیلا استاد هاشمی دکتر مصطفی اقلیما مددکاری اجتماعی طراحی مدل معرف خدمات مددکاری اجتماعی در عرصه سرطان کودک 96/09/21 11:00 سالن جلسات دکتر شاملو
لیلا غمخوار دکتر امیر مسعود عرب فیزیوتراپی بررسی ارتباط عوامل عضلانی - اسکتلی ، حسی حرکتی و عملکردی با گردن درد مزمن غیر اختصاصی 96/09/12 11:30 سالن جلسات ریاست
منیژه مقدم دکتر احمد علی اکبری کامرانی دکتر مهیار صلواتی سالمند شناسی توسعه مفهوم رضایتمندی از زندگی در سالمندان ایرانی :پژوهش تلفیقی 96/09/11 13:00 سالن اجتماعات شاملو
عطیه حاشیه باف دکتر حسین فکرآزاد دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه عملکرد اخلاقی در مددکاری اجتماعی 96/08/23 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
عاطفه ابوترابی دکتر مختار عراض پور دکتر فرزام فرهمند ارتوپدی فنی ارزیابی کفش طبی با مکانیسم ارتعاش و مقایسه اثر ان با کفش طبی مرسوم بر کنترل تعادل در افراد سالمند 96/08/16 12:00 سالن جلسات دکتر شاملو
علی رضا عزیزی دکتر پروانه محمد خانی دکتر عباس پورشهباز روان شناسی بالینی روابط ساختاری مدل فراتشخیصی آشفتگی -هیجانی با توجه به نقص در تنظیم هیجانی ، عاطفه منفی و راهبردهای تنطیم هیجانی و اثر بخشی آموزش تنظیم عاطفه در اختلالات هیجانی 96/08/13 10:00 سالن جلسات دکتر شاملو
نرگس قمری دکتر سید علی حسینی دکتر فریدون لایقی کاردرمانی تبیین فرایند عملکردی در افراد با سندرم خروجی قفسه سینه ای 96/07/17 13:00 سالن جلسات ساختمان اساتید
زهرا نوبخت دکتر مهدی رصافیانی دکتر سید علی حسینی کاردرمانی تأثیر اموزش مبتنی بر وب مراقبت روزمره کودکان دارای فلج مغزی بر کیفیت زندگی مراقبان 96/07/15 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
مژگان مشتاق دکتر حسن رفیعی دکتر ژیلا میرلاشاری رفاه اجتماعی فرآیند شکل گیری اعتیاد جنسی در زنان جوان ایرانی 96/06/26 09:00 سالن جلسات دکترشاملو
رضا مولودی دکتر عباس پورشهباز دکتر پروانه محمدخانی روان شناسی بالینی بررسی روابط ساختاری مدل فراتشخیصی کمال گرایی با توجه به سبک والدگری ، طرحواره های ناسازگار اولیه و سامانه ی بازداری / گرایش رفتاری و سودمندی بالینی مدل در تبیین اختلالات هیجانی و خوردن 96/06/19 11:30 سالن جلسات اساتید
عباس دهقان
دکتر سید علی حسینی دکت رمهدی رصافیانی
کاردرمانی
طراحی بسته اموزشی هندلینگ مبتنی برنیاز و بررسسی تأثیر ان برکیفیت زندگی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری کودکان فلج مغزی شهر تهران
96/06/15
11:00
سالن جلسات دکترشاملو
امیر رحمانی رسا دکتر سید علی حسینی دکتر حجت الله حقگو کاردرمانی تببین فرایند تاب آوری و ارائه توصیه های مداخلاتی جهت ارتقاء آن در افراد با ضایعه نخاعی با سطح تاب آوری پایین 96/06/15 08:30 سالن جلسات دکترشاملو
فاطمه آقایی دکتر پروانه محمد خانی دکتر عباس پور شهباز روان شناسی بالینی شناسایی راهبردهای جامعه پذیری هیجان در مادران و تعیین میزان اثر بخشی برنامه همگامی با کودک برجامعه پذیری هیجان در مادران و کفایت هیجانی و رفتار کودکان پیش دبستانی دچار مشکلات رفتاری 96/06/5 11:00 سالن جلسات دکترشاملو
مینا احمدی کهجوق دکتر سید علی حسینی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی تأثیر برنامه کوچینگ عملکرد کاری بر خودکارآمدی و عملکردکاری مادران کودکان با فلج مغزی و شناسایی موانع و راهبردهای تسهیل گر مورد استفاده توسط مادران : مطالعه تلفیقی 96/04/19 13:30 سالن جلسات ابن سینا
نیما رضا زاده دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیرتوان بخشی دهلیزی بر عملکرد های دهلیزی ، تعادلی و شناختی کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به اختلال توجه و پیش فعالی ترکیبی توام با اختلال دهلیزی 96/03/27 12:30 سالن جلسات دکترشاملو
ساناز شنبه زاده دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی مقایسه نیازهای توجهی کنترل پاسچر ایستا در افراد سالم و بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با اضطراب خفیف و شدید ناشی از درد 96/02/30 13:00 سالن جلسات دکترشاملو
محمد هادی صافی دکتر جلال یونسی دکتراصغر دادخواه  مشاوره توان بخشی تبیین فرایند عود در بیماران مبتلا به اختلال مصرف محرک های نوع آمفتامینی 96/02/25 11:00 سالن اساتید

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences