ا234
 

زمان بندی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی

استاد

راهنما

رشته

تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

مژگان مشتاق دکتر حسن رفیعی دکتر ژیلا میرلاشاری رفاه اجتماعی فرآیند شکل گیری اعتیاد جنسی در زنان جوان ایرانی 96/06/26 09:00 سالن جلسات دکترشاملو
رضا مولودی دکتر عباس پورشهباز دکتر پروانه محمدخانی روان شناسی بالینی بررسی روابط ساختاری مدل فراتشخیصی کمال گرایی با توجه به سبک والدگری ، طرحواره های ناسازگار اولیه و سامانه ی بازداری / گرایش رفتاری و سودمندی بالینی مدل در تبیین اختلالات هیجانی و خوردن 96/06/19 11:30 سالن جلسات اساتید
عباس دهقان
دکتر سید علی حسینی دکت رمهدی رصافیانی
کاردرمانی
طراحی بسته اموزشی هندلینگ مبتنی برنیاز و بررسسی تأثیر ان برکیفیت زندگی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری کودکان فلج مغزی شهر تهران
96/06/15
11:00
سالن جلسات دکترشاملو
امیر رحمانی رسا دکتر سید علی حسینی دکتر حجت الله حقگو کاردرمانی تببین فرایند تاب آوری و ارائه توصیه های مداخلاتی جهت ارتقاء آن در افراد با ضایعه نخاعی با سطح تاب آوری پایین 96/06/15 08:30 سالن جلسات دکترشاملو
فاطمه آقایی دکتر پروانه محمد خانی دکتر عباس پور شهباز روان شناسی بالینی شناسایی راهبردهای جامعه پذیری هیجان در مادران و تعیین میزان اثر بخشی برنامه همگامی با کودک برجامعه پذیری هیجان در مادران و کفایت هیجانی و رفتار کودکان پیش دبستانی دچار مشکلات رفتاری 96/06/5 11:00 سالن جلسات دکترشاملو
مینا احمدی کهجوق دکتر سید علی حسینی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی تأثیر برنامه کوچینگ عملکرد کاری بر خودکارآمدی و عملکردکاری مادران کودکان با فلج مغزی و شناسایی موانع و راهبردهای تسهیل گر مورد استفاده توسط مادران : مطالعه تلفیقی 96/04/19 13:30 سالن جلسات ابن سینا
نیما رضا زاده دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیرتوان بخشی دهلیزی بر عملکرد های دهلیزی ، تعادلی و شناختی کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به اختلال توجه و پیش فعالی ترکیبی توام با اختلال دهلیزی 96/03/27 12:30 سالن جلسات دکترشاملو
ساناز شنبه زاده دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی مقایسه نیازهای توجهی کنترل پاسچر ایستا در افراد سالم و بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با اضطراب خفیف و شدید ناشی از درد 96/02/30 13:00 سالن جلسات دکترشاملو
محمد هادی صافی دکتر جلال یونسی دکتراصغر دادخواه  مشاوره توان بخشی تبیین فرایند عود در بیماران مبتلا به اختلال مصرف محرک های نوع آمفتامینی 96/02/25 11:00 سالن اساتید
             

           
پروانه دانشمد دکتر حمید رضا خرم خورشید دکتر غلامحسین ریاضی
ژنتیک پزشکی
 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences