محورهای کنگره:

- نظریه ها، مکاتب و رویکرد ها در مشاوره توانبخشی

- ابزار و سنجش ارزیابی در مشاوره توانبخشی

- مهارت ها، نگرش ها و الزام های حرفه ای مشاورتوانبخش( صلاحیت های حرفه ای مشاور ان توانبخشی)

- آسیب های نو پدید در حیطه مشاوره توانبخشی

- مشاوره توانبخشی در بیماریهای مزمن جسمی و غیرقابل علاج

- مشاوره توانبخشی در معلولیتهای جسمی

- مشاوره توانبخشی در اختلالات روانشناختی ناتوانکننده

- مشاوره توانبخشی در آسیبهای اجتماعی

- مشاوره توانبخشی در حوادث و بلایای طبیعی و انسانی

- مشاوره توانبخشی و سالمندی

- مشاوره توانبخشی، اعتیاد و سوء مصرف موارد

- مشاوره توانبخشی، نقص و نارسائی در ساختار و کارکرد خانواده

مشاوره توانبخشی و مراقبین حرفه ای ( مراقبت از مراقبت کنندگان)


آدرس: تهران،  اوین، بلوار دانشجو  خیابان کودکیار     

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ساختمان فارابی- طبقه دوم                       

تلفن دبیرخانه کنگره :22180083-داخلی2814

پست الکترونیکcrci@uswr.ac.ir