صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه >  مقالات 
پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
مقالات
 

ليست مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجي و داخلي 

-"گزارش يك مورد سندرم روبين اشتاين_طيب"

 مجله طب و تزكيه ويژه نامه زمستان 82 (دكتر فيروزه ساجدي- دكترخوشابي)

"valution of 200 cases of cp in aspect to etiology and associated disorders in - rehabilitation centers of Tehran"

ژورنال توانبخشي عربستان(9) 2003(دكتر فيروزه ساجدي)

-"گزارش 2 مورد سندرم X فراژيل همراهADHD  "

فصلنامه توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي شماره 2 پائيز 79  (دكتر فيروزه ساجدي- دكتر خوشابي)

- "يك مورد اختلال راه رفتن به علت متيل مالونيك اسيدوري همراه هموسيستينوري"

فصلنامه توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي شماره 1 تابستان 79  (دكتر فيروزه ساجدي)

-" صرع در مبتلايان به CP"

هفته نامه پزشكي امروز شماره 258 آبان 77  (دكتر فيروزه ساجدي)

- "قولنج شكمي در شيرخوران"

اطلاعات علمي امروز شماره 2 آذر 77  (دكتر فيروزه ساجدي)

- "تاخير تكلم در كودكان"

فصلنامه توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي شماره 5-4 بهار و تابستان80  (دكتر فيروزه ساجدي-دكتر هاديان)

- "روشهاي بهداشتي و درماني پيشگيري از توكسوپلاسموز مادرزادي"

فصلنامه علمي فرهنگي جهان مكز نشر دانشگاهي شماره 3 تابستان و پائيز 77 (دكتر فيروزه ساجدي)

-"بررسي فراواني قطع اندام ها در اثر سوختگي هاي الكتريكي در بيمارستان شهيد مطهري تهران"

مجله علوم پزشكي ايران-سال3 -شماره4 (دكتر فيروزه ساجدي)

- "بررسي فراواني انواع سوختگي هاي الكتريكي حرارتي و شيميائي در كودكان و نوجوانان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مطهري تهران"

مجله علوم پزشكي ايران-سال11 -شماره43 (دكتر فيروزه ساجدي)

- "گزارش يك مورد تاخير تكامل به علت فوكوسيدوز و ميلومننگوسل"

مجله علوم پزشكي ايران-سال11 -شماره44 (دكتر فيروزه ساجدي)

- "بررسي شيوع افسردگي در پناهندگان افغاني مقيم اردوگاه بردسير كرمان "

فصلنامه توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي (دكتر سيد هادي معتمدي)

-" مقايسه فراواني علائم ظريف عصبي در اختلالات روان پزشكي"

فصلنامه توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي شماره 9-8 بهاروتابستان81(دكترسيدهادي معتمدي-دكتردريجاني)

-" بررسي مقدار كاهش بين دو گوشي حاصله از گوشي داخلي تهيه شده از رسيور سمعك جيبي و مقايسه آن با گوشي استاندارد"

فصلنامه توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي شماره 2 پائيز 79  (سيد جلال ثامني - دكتر نعيمه دانشمندان)

- "بررسي مقايسه اي كاردرماني به دو روش حركت اكتيو زودهنگام و حركت پاسيو كنترل شده پس از ترميم تاندون هاي قلكسوري زون 2 "

فصلنامه توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي شماره 11زمستان 81  (دكتر فريدون لايقي)

-" توانبخشي قلبي دربيمار دريچهاي قلبي با تعويض دو دريچه و ترميم يك دريچه قلبي"

فصلنامه توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي شماره 11زمستان 81  (دكتربابك گوشه-خانمهارعيت-ميرزائي-ناصري)

-" تعيين فراواني علائم عصبي حسي و حركتي در 309 بيمار ديابتي"

فصلنامه توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي شماره 2 پائيز 79  (دكتر مجتبي عظيميان)

-" توانبخشي رواني و جسمي در بيماران "مولتيپل اسكلروزيس

فصلنامه توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي شماره 3 زمستان 79  (دكتر مجتبي عظيميان)

-"ميزان وقوع سكته مغزي و ارتباط آن با ريسك فاكتورها دربيماران بيمارستان سينا همدان"

ژورنال علمي دانشگاه همدان - شماره 2 تابستان 78 (دكتر مجتبي عظيميان)

-" شيوع علل سردرد در 300 بيمار مراجعه كننده به كلينيك ويژه نورولوژي بيمارستان سينا همدان"

(دكتر مجتبي عظيميان)

-"ميزان عوارض ماسكولواسكلتال دربيماران با ضايعات نخاعي در شهر همدان"

ژورنال توانبخشي (دكتر مجتبي عظيميان)

-"بررسي اثرات فاكتوررشدعصب، فاكتور رشدشبه انسولين-1 و ژل كلاژن بر روي رژنراسيون عصب سياتيك مجراي PVDF "

مجله علمي پژوخهشي علوم تشريحي ايران(دكتر مجتبي عظيميان- دكتر فريدون لايقي و همكاران)

-"واکنش دستگاه گوارش در برابر محرک های روانی يا استرس"

فصلنامه سالمند ، شماره 6 -  دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی- سال 77  صفحه 31 تا 32 (دكتر احمد علي اكبري كامراني)

-" بتاکاروتن و پاسخ های ايمنی " - ترجمه

فصلنامه سالمند ، -  دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی- سال 77  - صفحه 30 (دكتر احمد علي اكبري كامراني)

- "بررسی فراوانی شکايات و نيازهای توانبخشی در 150 سالمند مراجعه کننده به مرکز آموزشی پژوهشی و توانبخشی سالمندان دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی"

فصلنامه پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی،شماره 4 (دكتر احمد علي اكبري كامراني)

-(دكتر احمد علي اكبري كامراني)     

"un centre ambulatoire de consultation Multidiseiplinaire et de reeducation pour les adultes ages,  une premiere experience dans la IR , D IRAN "   مجله فرانسوی زبان  Revue medical   p : 219    -    volume 23- 2002  (دكتر احمد علي اكبري كامراني)                     

" la situation des femmes agees en Iran".                                                                                                                                                                           مجله فرانسوی زبان Revue medical   p : 144  -  volume 23- 2002    - (دكتر احمد علي اكبري كامراني)

"Evaluation des besoins de protection et dassistance social de personnes agees sur

 le territoire Iranien.  "      مجله فرانسوی زبان  Revue medical   p : 215 -  volume 23- 2002    (دكتر احمد علي اكبري كامراني)

"Educational, Research , Rehabilitation  Center for elderly people in Iran."         

                     مجله انگليسي زبانSaudi Journal of Disability and Rehabilitation  p: 74-75                                                      

  • - "مسائل و مشكلات جسماني، اجتماعي و رواني سالمندان منطقه 13 تهران"

 فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی - شماره 14 - 1383-(دكتر احمد علي اكبري كامراني)

  • - "پيش بيني خطر زمين خوردن سالمندان آسايشگاهي با استفاده از دو روش ارزيابی عملکردی "

فصلنامه پژوهشی توانبخشی - شماره 13 - تابستان 1382 - دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی-(دكتر احمد علي اكبري كامراني و همكاران)

  • - GI Bleeding" "

مجله طب و تزكيه - بهار 80 - (دكتر بيژن خراساني)

  • - "تب و تشنج"

مجله پنج ستاره دانشگاه ايران- شماره 5-(دكتر بيژن خراساني)

  • - "نظرسنجي از كارورزان و اساتيد "

مجله پنج ستاره دانشگاه ايران- شماره 2-(دكتر بيژن خراساني)

  • - "اثر بافتهاي آوايي بر اندازه خيشومي شدگي صوت در سطح كلمات "

فصلنامه پژوهشی توانبخشی -دوره ششم- شماره 2 - تابستان 1384 - دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی- (قليچي-اميري شوكي-جنابي-دكتر بيژن خراساني)

  • - "بررسي پاسخ پوستي سمپاتيك در بيماري اريتروملالژيا"

مجله الكتروميوگرافي و كلينيكال نوروفيزيولوژي- شماره43 سال 2003- (دكتر كاظمي-دكتر جزايري-دكتر رضا سلمان روغني)

  • - "بررسي آستانه درك جريان در بيماران ديابتي"

مجله پزشكي يزد- شماره 42 سال 2003- (دكتر كاظمي -دكتر رضا سلمان روغني)

  • - "توانبخشي در بيماري سكته مغزي"

مجله MRI زير نظر دانشگاه علوم پزشكي قم- سال 2004 - ( دكتر رضا سلمان روغني)

 

ترجمه و تاليف

- كتاب شنوائي و گفتار در كودكان                                تاليف دكتردانشمندان

- فيزيولوژي شنوائي                                                  ترجمه دكتردانشمندان                                  

 - كتاب بيماريهاي استخوان ومفاصل نلسون                     ترجمه دكترساجدي-دكتركريم زاده

- كتاب مامائي مايلز                                                  ترجمه دكترساجدي-دكترقادري

- كتاب بررسي شناخت ودرمان درد                               ترجمه دكترساجدي وهمكاران

- كتاب ازتولدتاپنج سالگي                                            ترجمه دكترساجدي

- كتاب آموزش اصطلاحات درطب وتوانبخشي                     تاليف دكترشمشادي

- كتاب رينوپلاستي دالاس(لاتين)                                    تاليف دكترشمشادي وهمكاران

- كتاب مباني علم گفتار                                               ترجمه دكترشمشادي وهمكاران گروه گفتار

- كتاب مباني وروشهاي جراحي پلاستيك و

ترميمي صورت                                                            ترجمه دكترشمشادي

- كتاب عصب شناسي درلكنت                                         ترجمه دكترشمشادي وهمكاران گروه گفتار

-كتاب بيماري شناسي در آسيبهاي گفتار و زبان                    ترجمه دكترشمشادي-دكتر نيلي پور

- كتاب توانبخشي قلبي                                                  تاليف دكترگوشه

- كتاب معاينه ارتوپدي مفاصل محيطي                                 ترجمه دكترلايقي

- كتاب درمان وتوانبخشي آسيبهاي دست                             تاليف دكترلايقي

- كتاب واژه شناسي آسيبهاي اجتماعي                               ترجمه دكترمعتمدي

-كتاب طب سالمندی در ايران و جهان                                   ترجمه دكتر اكبري كامراني

- كتاب معرفی طب سالمندی                                             ترجمه دكتر اكبري كامراني

- كتاب Problem disolving in medicine                                 ترجمه دكتر خراساني

- كتاب Order نويس در جراحي                                            تاليف دكتر خراساني

- كتاب Order نويس در داخلي-اطفال                                    تاليف دكترخراساني

- اصول الكترودياگنوز                                                          در دست تاليف دكتر سلمان روغني

- اصول و دستور العملهاي توانبخشي اعصاب                           در دست تاليف دكتر سلمان روغني

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی