• کتاب های توانبخشی از طریق کافه کتاب های شهرداری تهران، در دسترس عموم مردم قرار می گیرد
  • دومین همایش ملی
  • پاییز در قاب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • بیست و سومین مجموعه اخبار برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، جزو 10 دانشگاه برتر در مجموعه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وزارت بهداشت است
  • قطعات پرکاربردترین ارتزهای توانبخشی، توسط شرکت وابسته به مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی طراحی و تولید شد
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها