لطفا صورتجلسه های هیات مدیره و اطلاعیه های مربوط به شش ماهه دوم سال 95 را مطالعه نمایید.

   دانلود فایل : 951223_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 657 KB
   دانلود فایل : 951222_استعفا.pdf           حجم فایل 424 KB
   دانلود فایل : آگهی لغو مجمع.pdf           حجم فایل 100 KB
   دانلود فایل : 951217_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 388 KB
   دانلود فایل : آگهی2 مجمع.pdf           حجم فایل 140 KB
   دانلود فایل : 951118_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 1026 KB
   دانلود فایل : 951113_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 3263 KB
   دانلود فایل : 951113_کارگاه_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 1216 KB
   دانلود فایل : 951112_آگهی1 مجمع.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود فایل : 951103_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 1095 KB
   دانلود فایل : 951026_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 464 KB
   دانلود فایل : 951018_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 2840 KB
   دانلود فایل : اطلاعيه فروش مسكن.pdf           حجم فایل 191 KB
   دانلود فایل : 951008.pdf           حجم فایل 870 KB
   دانلود فایل : 950928.pdf           حجم فایل 986 KB
   دانلود فایل : Parking2_950929.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود فایل : 990921_بازرس.pdf           حجم فایل 1262 KB
   دانلود فایل : Maskan_Final.950822.xlsx           حجم فایل 148 KB
   دانلود فایل : 950826.pdf           حجم فایل 1614 KB
   دانلود فایل : 950805.pdf           حجم فایل 801 KB
   دانلود فایل : 950714_صورتجلسه.pdf           حجم فایل 624 KB
   دانلود فایل : 950715_آیین نامه.pdf           حجم فایل 540 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه برق مهر 95           حجم فایل 960 KB