لطفا صورتجلسه های هیات مدیره و اطلاعیه های مربوط به شش ماهه اول سال 96 را مطالعه نمایید.
   دانلود فایل : آگهی 960628مجمع.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : 960530_جریمه.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود فایل : 960601_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 951 KB
   دانلود فایل : 960614_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 359 KB
   دانلود فایل : 960508_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 156 KB
   دانلود فایل : 960421_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 220 KB
   دانلود فایل : 960417_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 578 KB
   دانلود فایل : 960431_اطلاعیه_بازرس.pdf           حجم فایل 277 KB
   دانلود فایل : 960320_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 841 KB
   دانلود فایل : 960315_اطلاعیه.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود فایل : 960306_آگهی مجمع.pdf           حجم فایل 128 KB
   دانلود فایل : 960303_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 702 KB
   دانلود فایل : وظایف مجمع.pdf           حجم فایل 313 KB
   دانلود فایل : اطلاعیه_960220.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود فایل : آگهی1مجمع96.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود فایل : 960214.pdf           حجم فایل 776 KB
   دانلود فایل : آگهی1 مجمع.pdf           حجم فایل 132 KB