خواهشمند است اطلاعیه ها و مصوبات هیات مدیره را از طریق فایل های درج شده در زیر پیگیری نمایید.

   دانلود فایل : 961205_اطلاعیه.pdf           حجم فایل 290 KB
   دانلود فایل : 961201_revised_جریمه.pdf           حجم فایل 128 KB
   دانلود فایل : 961130_آگهی مجمع.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود فایل : 961111_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 1491 KB
   دانلود فایل : 961111_تعاون به دادگاه.pdf           حجم فایل 707 KB
   دانلود فایل : 961115_مجمع_تعاون.pdf           حجم فایل 577 KB
   دانلود فایل : 96فهرست اعضای مجمع961115.pdf           حجم فایل 135 KB
   دانلود فایل : 961025_آگهی مجمع.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود فایل : 961020_آگهی مجمع.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود فایل : 961020_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 1009 KB
   دانلود فایل : 961016_هیات مدیره پارس_تعاونی.pdf           حجم فایل 667 KB
   دانلود فایل : 961016_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 713 KB
   دانلود فایل : 961002_اطلاعیه.pdf           حجم فایل 206 KB
   دانلود فایل : 961002_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 401 KB
   دانلود فایل : 960827_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 715 KB
   دانلود فایل : 960717_نامه اعضا به بازرس.pdf           حجم فایل 1075 KB
   دانلود فایل : اساسنامه.rar           حجم فایل 4350 KB
   دانلود فایل : 960716_اساسنامه تعاونی.pdf           حجم فایل 260 KB
   دانلود فایل : 960715_آگهی لغو مجمع.pdf           حجم فایل 100 KB
   دانلود فایل : 960712_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 270 KB
   دانلود فایل : 960703_مجمع_اصلاحیه آگهی.pdf           حجم فایل 116 KB