اعضاء محترم هیأت علمی و محققان دانشگاه جهت دریافت فرم گزارش عملکرد دوره فرصت مطالعاتی، فرم زیر راِ Download ، تکمیل نموده و به دفتر روابط بین الملل در معاونت تحقیقات و فن آوری ارسال نمایند.

   دانلود فایل : فرم گزارش عملکرد دوره فرصت مطالعاتی           حجم فایل 147 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش عملکرد دوره فرصت مطالعاتی           حجم فایل 11 KB