اعضاء محترم هیأت علمی و محققان دانشگاه جهت دریافت فرم گزارش شرکت در همایش های علمی خارج از کشور، فرم زیر راِ Download ، تکمیل و امضا نموده و به دفتر روابط بین الملل در معاونت تحقیقات و فن آوری ارسال نمایند.

   دانلود فایل : فرم گزارش شرکت در همایش های علمی خارج از کشور           حجم فایل 65 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش شرکت در همایش های علمی خارج از کشور           حجم فایل 35 KB