نام و نام خانوادگی: حجت الله نادری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس حقوق

شماره تماس مستقیم:   22180094 - 021

شماره تماس داخلی:      256