ترسیم نقشه برونداد علمی پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در پایگاه استنادی اسکوپوس(Scopus)

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی وارتباطات

واحدعلم سنجی

شهریور ماه ۱۳۹۲

 

روش‌کار: بدین منظور، تولیدات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعم (ازمقاله، کتاب،...) در سال‌های2010-2013 از پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) در قالب csv استخراج شد و سپس با استفاده از scop2wos به قالب قابل تحلیل در نرم‌افزار Sci² Tool تبدیل گردید. آنگاه اطلاعات با استفاده از تحلیل شد. پس از آن خروجی نرم افزار Sci² Tool با استفاده از نرم افزار VOSviewer نسخه 1.5.4 به‌صورت نمودار ترسیم شد.

وابستگی (Affiliation) استخراج شده از اسکوپوس که در این گزارش به‌کار رفته عبارت از

«university of social welfare and rehabilitation sciences» بود. در این گزارش سایر وابستگی‌ها نظیر موارد زیر لحاظ نشد:

· University of welfare and rehabilitation sciences

· University of social welfare and rehabilitation science

· University of social and rehabilitation sciences

یافته‌ها

 

ترسیم نقشه بروندادعلمی پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی در پایگاه استنادی اسکوپوس(Scopus) نقشه شماره1

نقشه شماره (1) برونداد علمی پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus)را نشان می دهد. براساس این تصویر همانطور که قابل مشاهده است، حسین نجم آبادی بیشترین برونداد علمی را در میان سایر پژوهشگران به خود اختصاص داده است. همچنین کیمیا کهریزی، نیک ذات، مجدزاده، صلواتی، بیگلریان و رصافیانی بالاترین تولید علمی را در دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی در سال های 2010- 2013 داشته اند.

 

نقشه بروندادعلمی پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی در پایگاه استنادی اسکوپوس(Scopus) نقشه شماره2

نقشه شماره (2) جایگاه پژوهشگران فعال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را طی سالهای2010 - 2013 نشان می دهد. میزان فضایی که نام هر پژوهشگر در این نقشه به خود اختصاص داده متناسب با برونداد علمی وی است و همچنین موقعیت قرارگیری ایشان در نقشه نشاندهنده میزان همکاری پژوهشگران با یکدیگر است. به نحوی که هرچه به مرکز نزدیکتر باشند، همکاری علمی بیشتری داشته اند. براین اساس حسین نجم آبادی، کیمیا کهریزی علاوه بر قرارگیری در بین پرتولیدترین پژوهشگران دانشگاه، هم تألیفی قابل توجهی نیز با یکدیگر داشته اند.

 

نقشه بروندادعلمی پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی در پایگاه استنادی اسکوپوس(Scopus) نقشه شماره3

نقشه شماره (3) اندازه نام هر محقق متناسب با برونداد علمي او افزايش مي‌يابد و موقعيت قرار گيري ايشان بر اساس ارتباط علمي با ساير محققان در مقالات منتشر شده مي‌باشد. محققان فعال از نظر تعداد مقالات و ميزان ارتباط با ساير محققان در محدوده پر چگال شبكه وزن‌دهي شده قرار گرفته‌اند و طيف رنگ، از آبي به قرمز، نشانگر افزايش تمركز ارتباطات ميان محققان مي‌باشد.

نکته: لازم به ذکر است که تحلیل‌های استنادی در واحد علم‌سنجی در دست انجام است و متعاقباً به استحضار خواهد رسید.

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences