علم سنجی یکی از رایج ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی است که با استفاده از آمار و فنون به ارزیابی علم و فن آوری می پردازد و عبارتست از:

 

1. شاخص های ارزيابي جايگاه تحقیقات  دانشگاه‌.

2. شاخص هاي ارزيابي كيفيّت تحقیقات‌  دانشگاه‌.

3. شاخص هاي  ارزيابي بهره‌وري علمي دانشگاه‌.

4. شاخص هاي  ارزيابي ميزان موفّقيّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشي – پژوهشي خود.

5. شاخص هاي  شناسايي وضعيّت پيشرفت علمي دانشگاه در حوزه‌هاي موضوعي مختلف.

6. شاخص هاي  شناسايي مؤثّرترين عضو هيات علمي و پژوهشگر در دانشگاه در حوزه هاي موضوعي مختلف

 

صفحه اصلی دانشگاهاطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences