برنامه راهبردی و عملیاتی معاونت های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را از زیر دانلود کنید:

   دانلود فایل : معاونت توسعه مدیریت و منابع           حجم فایل 946 KB
   دانلود فایل : معاونت امور بین المل           حجم فایل 797 KB
   دانلود فایل : معاونت فرهنگی و دانشجویی           حجم فایل 1700 KB
   دانلود فایل : معاونت درمان و توانبخشی           حجم فایل 1190 KB
   دانلود فایل : معاونت تحقیقات و فناوری           حجم فایل 1700 KB
   دانلود فایل : معاونت آموزش           حجم فایل 936 KB