ا234
 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

رزومه هیات علمی

English


نام نام خانوادگي: دكتر علیرضا کلدی                       

مرتبه علمي : استاد

آدرس : تهران اوين , دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي , كد پستي 19834

تلفن : 22180046

فاكس: 22180046

پست الكترونيكي :               E-mail:a.k.kaldi@uswr.ac.ir

       arkaldi@yahoo.com

 

مدارك تحصيلي :

-         دكتراي جامعه شناسي

-         فوق ليسانس

-         ليسانس

سوابق تدريس:

بيست سال سابقه تدريس دروس زير در مقاطع تحصيلي كارشناسي , كارشناسي ارشد و دكتري

-         مباني جامعه شناسي                                                     - جامعه شناسي روستائي

-         جامعه شناسي شهري                                                    - جامعه شناسي توسعه

-         جمعيت شناسي                                                           - مردم شناسي

-         جامعه شناسي پزشكي                                                  - جامعه شناسي علم و تكنولوژي

-         متون تخصصي زبان انگليسي                                          - آسيب شناسي اجتماعي

-         روش تحقيق در علوم اجتماعي                                       - تامين اجتماعي و رفاه اجتماعي

-         نظريه هاي جامعه شناسي                                              - جامعه شناسي آموزش و پرورش

-         برنامه ريزي شهري منطقه اي                                       -نظريه های رفاه اجتماعی

-          جامعه شناسی رفاه

ساير سوابق آموزشي پژوهشي:

- كنگره اروپائي سالمندي  ؛   1382  ؛  اسپانيا

- كنگره بين المللي سالمندي؛  1381؛  بلژيك

- فرصت مطالعاتي؛   1379  ؛  انگلستان

- سمينار منطقه اي خانواده و سالخوردگان؛ 1377؛  تايلند

- فلوشيب W.H.O  ؛ 1374 ؛   استراليا

سوابق پژوهشي :

- مشاور فني طرح             بررسي نيازها و تنگناهاي نيروي انساني بهزيستی؛ 1371

- مجري طرح                   بررسي شيوه هاي همسرگزيني معلولين؛  1374

- مجري طرح                   بررسي نگرش مردم نسبت به معلولين؛  1378

- مجري طرح                   رفاه اجتماعي در انگلستان؛ 1380

- مجري طرح                   بررسي مسائل و مشكلات جسمي , اجتماعي و رواني سالمندان؛ 1382

- مجري طرح                   بررسي وضعيت اشتغال سالمندان در شهر تهران؛  1383

- مجري طرح                   بررسي رابطه نگرش بهداشتی سالمندان با سلامت انان در شهر تهران؛ 1384

كتابهاي منتشره :

- جامعه شناسي نوسازي و توسعه؛ 1376

- تغيير نگرش و تاثير اجتماعي؛ 1378

- پيشگيري از جرم ؛  1380

- پرستاري توانبخشي؛ 1381

- مدل رفاه در كشورهاي آسياي شرقي؛ 1381

- جامعه شناسي سالمندان؛  1382

- مارگريت ميد؛  1382

- سرمايه اجتماعی و رفاه اجتماعی (همکار)؛  1384

- مديريت توانبخشی (همکار)؛  1384

_ كليات سالمند شناسي و طب سالمندي (همكار) ؛  1384

مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي :

- بررسي رابطه بين ساختار اجتماعي و رفتار نابهنجار اجتماعي      پژوهشنامه - دانشگاه شهيد بهشتي

- بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان ابتدائي تهران                       فصلنامه روانشناسي و علوم ترتيبي-دانشگاه تهران

- بررسي نگرش مردم نسبت به معلولين                                      فصلنامه روانشناسي - دانشگاه تربيت مدرس

- بررسي ميزان رعايت هنجارها توسط دانش آموزان                      فصلنامه علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبائي

- رهيافت علمي                                                                     فصلنامه علمي پژوهشي رهيافت

- خلاقيت و توسعه                                                                  فصلنامه علمي پژوهشي رهيافت

- بررسي ميزان مشاركت مردم در مديريت شهري                           قصلنامه جمعيت

- تحليل جامعه شناختي از خود بيگانگي در بين دانشجويان             پژوهشنامه دانشگاه شهيد بهشتي

- وتعداد حدود شصت (60) مقاله چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی به شرح جداول پيوست .

 

 

كارگاههاي آموزشي :

- كارگاه آموزشي               بهداشت و سلامت سالمندان ؛   1384 ؛  سخنران

- كارگاه آموزشي               پيشگيری از معلوليت ها؛   1383  ؛  سخنران

- كارگاه آموزشي               آشنائي با مباني رفاه اجتماعي؛ 1381 ؛  سخنران

- كارگاه آموزشي               مديران بهزيستي استانها؛  1379 ؛  سخنران

- كارگاه آموزشي               مسئولين پيشگيري استانها ؛   1379؛  سخنران

- كارگاه آموزشي               معاونين توانبخشي استانها   ؛   1378 ؛ سخنران

- كارگاه آموزشي               كارشناسان بهزيستي ؛    1376 ؛  سخنران

راهنماي رساله هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري :

بيش از 250 رساله دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

تاكنون بعنوان استاد راهنما , استاد مشاور , استاد داور , ناظر , External Examiner همكاري داشته ام كه اين رساله ها در كتابخانه دانشگاه موجود است .

شركت در مجامع بين المللي داخلي و خارجي :

تاكنون در بيش از بيست و پنج كنگره , سمينار , همايش , سپوزيوم بين المللي و داخلي شركت نموده و ارائه مقاله داشته ام كه از جمله آنها عبارتند از

- ششمين كنگره جهاني سالمندي ؛  ارائه مقاله :  كانادا؛   1383

- كنگره بين المللي مسائل سالمندان در ايران و جهان؛  ارائه مقاله: دانشگاه علوم بهزيستي؛   1381

- كنگره بين المللي سالمندي؛  ارائه مقاله: بلژيك؛  1381

- كنگره اروپائي سالمندي؛  ارائه مقاله:  اسپانيا؛  1382

- كنگره پرستاري توانبخشي؛  ارائه مقاله: دانشگاه علوم بهزيستي؛ 1381

- همايش بهداشت رواني دانشجويان و مسائل خوابگاهي؛  ارائه مقاله: دانشگاه علوم بهزيستي؛ 1381

- همايش سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي؛  ارائه مقاله: دانشگاه علوم بهزيستي؛  1382

مسئوليت هاي اجرائي در دانشگاه :

-    مدير گروه آموزشي علوم پايه و امور عمومي          - معاون گروه آموزشي علوم پايه و امور عمومي

-    سرپرست دفتر روابط بين الملل دانشگاه                - عضو كميته پنج نفره هيات مميزه مركزي دانشگاه

 -  مدير شوراي آموزشي مركز تحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان

- عضو كميته بررسي صلاحيت علمي متقاضيان عضويت هيات علمي دانشگاه

- عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي_پژوهشي رفاه اجتماعي داشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي_پژوهشي مددکاری اجتماعي داشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- عضو هيات تحريريه ,Middle East Journal of Age&Aging: www.me-Jaa.com Editorial Board

- عضو"شوراي تخصصي داوران اثر" دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي _ عضو تحريريه فصلنامه علمي-پژوهشي سالمند.

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences