دانشکده علوم توانبخشی در همه رشته های توانبخشی شامل گفتار درمانی،کاردرمانی، مدیریت توانبخشی، آمار زیستی/ اپیدمیولوژی، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، علوم پایه، اندام هایمصنوعی، ژنتیک، علوم بالینی، ارگونومی و پرستاری خدمات ارائه می‌دهد.