دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی براساس مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت مبنی بر تاسیس موسسـه آموزش عالی در حوزه توانبخشی, سلامت اجتماعی و روانی پایه گذاری شده است. اساسنامه دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در تاریخ ۹/۸/۷۱ با تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رسماً تاسیس گردید.  

تاریخچه دانشگاه

   حوزه‌هاي فعاليت دانشگاه:

 

 

توانبخشي                                                      Rehabilitation

  • توانبخشي پزشكي                                   Medical Rehabilitation              
  • توانبخشي اجتماعي                                   Social  Rehabilitation    
  •  توانبخشي حرفه‌اي                              Vocational Rehabilitation    
  •  توانبخشي آموزشي                            Educational Rehabilitation              

 سلامت اجتماعي  :                                               Social Health

  • مهارت زندگي
  •  سياست اجتماعي
  • سرمايه اجتماعي
  • رفاه اجتماعي
  • آسيب‌هاي اجتماعي
  • كودكان
  • زنان
  • سالمندان  

     سلامت رواني :                                                Mental Health

  • اعتياد سوءمصرف مواد
  • بيماريهاي رواني
  • اختلالات رفتاري
  • معلوليتهاي ذهني