آیین نامه های استعداد درخشان را از زیر دانلود کنید :

   دانلود فایل : جدول تخصیص امتیاز ادامه تحصیل.pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود فایل : تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود فایل : تسهیل ادامه تحصیل.pdf           حجم فایل 321 KB
   دانلود فایل : تحصیل همزمان دو رشته استعداد درخشان.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود فایل : آیین نامه تشکیل گروه های آموزشی.pdf           حجم فایل 314 KB
   دانلود فایل : آیین نامه ایجاد رشته جدید.pdf           حجم فایل 199 KB
   دانلود فایل : امتیازدهی به فعالیت پژوهشی.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود فایل : پذیرش با آزمون استعداد درخشان وزارت علوم.pdf           حجم فایل 860 KB