• ...
  ...

 • ...
  ...

 • ...
  ...

 • ...
  ...

چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
الویت های پژوهشی
 

-مداخلات زودهنگام برای کودک کم شنوا درحوزه های زبان،گفتار،شنوایی،روانشناسی،سلامت روان و...

-تهیه بسته های آموزشی ویژه کودکان کم شنوا

-پژوهشهای بنیادی در حوزه زبان برای کودک کم شنوا

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفالکتابخانه
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences