• ...
  ...

 • ...
  ...

 • ...
  ...

 • ...
  ...

شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
اهداف
 

- یکی از اهداف اصلی کمیته مطالعات ناشنوایی/کم شنوایی ارتقا برنامه های مداخلات زودهنگام برای کودک کم شنواست.

- ازدیگر اهداف این کمیته  حمایت از پژوهشگران و دانشجویان جهت اجرای پژوهشها درزمینه کم شنوایی و ناشنوایی بویژه در حوزه کودکان است.

 - ازدیگر اهداف این کمیته  بالا بردن سطح آگاهی جامعه از ناشنوایی و کم شنوایی  و نیز مطالعات در خصوص برنامه های آموزشی و توانبخشی کودکان ناشنوا/کم شنوادر جهت ارتقا آنهاست.

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفالکتابخانه
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences