فرم پیشنهادات و انتقادات كاركنان
 
نام و نام خانوادگی: *
کد ملی
*
نام بخش/ واحد : *
تحصیلات *
پست سازمانی
*
تلفن *
پست الکترونیک
*
عنوان پیشنهاد / انتقاد
*
نوع پیشنهاد یا انتقاد
رضایت ارباب رجوع درمانی مراقبتی
تشخیصی - پاراکلینیکی
تأسیساتی
اداری
مالی ایمنی بهداشت محیط کار
رفاهی آموزشی انگیزشی
شهرت سازمان سایر موارد

الزامات اجرایی پیشنهاد و یا انتقاد خود را در یک مورد یا تعدادی از موارد زیر مشخص نمایید

الزامات اجرایی
کاهش/صرفه جویی هزینه ها کاهش سطح نارضایتی مراجعین
بهبود شرایط ایمن محیط کار
تسهیل در انجام کار (به کارگیری نرم افزار و ...)
بهبود عوامل زیان آور محیط کار بهبود شرایط زیست محیطی
بهبود سایر امور رفاهی کارکنان
بهبود سطح کیفی خدمات مراقبتی بهبود و اصلاح اطلاعات و آمار
بهبود مکانیزم آموزشی بهبود سطح کیفی خدمات مالی بهبود سطح کیفی خدمات پاراکلینیکی
بهبود سطح کیفی خدمات پزشکی افزایش راندمان نیروی انسانی بهبود سطح کیفی خدمات پشتیبانی
بهبود سطح کیفی خدمات اداری تسهیل در گردش کار بهبود حسن شهرت بیمارستان
ایجاد انگیزه مثبت در کارکنان و روحیه همکاری افزایش راندمان تجهیزات سایر موارد
شرح انتقاد و یا مشکل
شرح پیشنهاد یا راهکار
دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیبیمارستان توانبخشی رفیده

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences