لطفا صورتجلسه های هیات مدیره و اطلاعیه های مربوط به سال 95 را مطالعه نمایید.

   دانلود فایل : Maskan_Final.950620.xlsx           حجم فایل 149 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه برق مهر 95           حجم فایل 960 KB
   دانلود فایل : آگهی1مجمع مرداد95           حجم فایل 128 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه4هیات مدیره95           حجم فایل 1661 KB
   دانلود فایل : اطلاعیه پارکینگ منفی 2.pdf           حجم فایل 391 KB
   دانلود فایل : نامه3_کمیته حل اختلاف95           حجم فایل 442 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه3هیات مدیره95           حجم فایل 427 KB
   دانلود فایل : کانون کارشناسان2_95           حجم فایل 124 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه2هیات مدیره95           حجم فایل 551 KB
   دانلود فایل : قرارداد پارکینگ اردیبهشت 95           حجم فایل 210 KB
   دانلود فایل : فرم ج_٩٥           حجم فایل 191 KB
   دانلود فایل : 950125.pdf           حجم فایل 422 KB