لطفا اطلاعیه‌های مربوط به تعاونی مسکن و مصوبات هیات مدیره را در قالب فایل های بارگزاری شده مطالعه نمایید.

   دانلود فایل : 981022_هیات‌مدیره.pdf           حجم فایل 859 KB
   دانلود فایل : 981015_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 375 KB
   دانلود فایل : 980911_هیات‌مدیره.pdf           حجم فایل 545 KB
   دانلود فایل : 980811_هیات‌مدیره.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود فایل : 980811_برج پارس_آب_خارج از قرارداد.pdf           حجم فایل 170 KB
   دانلود فایل : 980808_ترازبستانکاری برج آریا.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود فایل : 980808_هزینه‌های برج آریا.pdf           حجم فایل 180 KB
   دانلود فایل : 980819_ترازبستانکاری برج پارس.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود فایل : 980722.pdf           حجم فایل 849 KB