دکتر محمدتقی جغتایی

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

از 1372 تا 1386

 

دکتر شهربانو نخعی

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

از 1386 تا 1391

 

دکتر سیدعلی حسینی

استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

از 1391 تا 1392

 

دکتر محمدتقی جغتایی

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

از 1392 تا 1393

دکتر حمیدرضا خرم خورشید

استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

از 1393 تا 1396

دکتر محمد کمالی

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

از 1396 تا 1397

دکتر امیرمسعود عرب

استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

از 1397 تا 1399

دکتر حمیدرضا خانکه

استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

از 1399 تا 1401