صفحه اصلي > اعضای هیات علمی > دکتر سمانه حسین زاده   

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

    فایل رزومه هیئت علمی

 

مشخصات  پرسنلی

نام و نام خانوادگی: سمانه حسین زاده

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: دکتری آمارزیستی

گروه آموزشی: آمارزیستی

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار:  22180146

پست الکترونیک :  sa.hosseinzadeh@uswr.ac.ir

سایت اختصاصی:    -

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی: 16/7/99

پروفایل در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Lr0yA-wAAAAJ

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1378

کارشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

آمار

1381

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

آمارزیستی

1392

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

تهران

آمارزیستی

زمینه‌های تخصصی

انالیز داده های بقا

مدل های چندمتغیره

آنالیز واریانس

کارآزمایی بالینی

انالیز اندازه های تکراری

مقالات

Journal

Title

Year

Research in Developmental Disabilities, 105, 103731

DOI: 10.1016/j.ridd.2020.103731

A web-based daily care training to improve the quality of life of mothers of children with cerebral palsy: A randomized controlled trial

2020

Journal of human behavior in the social environment. 30 (7): 881-91

DOI: 10.1080/10911359.2020.1763227

Psychometric evaluation of Bergen Facebook

Addiction Scale (BFAS) among Iranian adolescents

2020

Crime, Law and Social Change. 74: 175–91

 

Which institutions are most corrupt? Prevalence
and social determinants of bribery in Tehran

2020

Int. J. Environ. Res. Public Health. 17, 4441

DOI:10.3390/ijerph17124441

 

Coronavirus Outbreak and Stress in Iranians

2020

Iranian Rehabilitation Journal. 17(1):49-52. Doi:10.32598/irj.17.1.49

Binary Regression With a Misclassified
Response Variable in Diabetes Data

2019

International Journal of Preventive Medicine. DOI:
10.4103/ijpvm.IJPVM_195_18

Longitudinal Trend of Fasting Blood Glucose and Related Factors in Patients with Type 2 Diabetes

2019

Medical Science. 23 (99): 724-31

 

The effect of gait enhancer mechanism on functional balance and endurance of walking in children with Cerebral Palsy

2019

Nursing and Midwifery Studies. 8: 126-31. DOI:
10.4103/nms.nms_27_18

The Effects of Time Use Training on the Level of Stress among the Mothers of Female Children with Intellectual Disabilities

2019

Addict Health. 11 (2): 110-19

Designing and Evaluating the Validity and Reliability of the Persian Gambling Disorder Screening Questionnaire

2019

Journal of Rehabilitation Sciences and Research. 6(4):174-177

Evaluation of the Reliability and Validity of actors vocal hygiene knowledge questionnaire

2019

Physical Treatments. 6 (1): :195-200. DOI: 10.18869/nrip.ptj.6.4.195

The Relationship Between Anthropometric Characteristics and Low Back Pain in Women

 

2018

Journal of Family Medicine. 16 (2), 16-23. DOI: 10.5742/MEWFM.2018.93236

Effectiveness of Self-Care Training Program based on  Empowerment Model on Quality of Life among Hemodialysis
Patients in the City of Sari, Iran

2018

PLOS ONE. Doi: 10.1371/journal.pone.0190231

 

The effect of relaxation techniques on edema, anxiety and depression in post-mastectomy lymphedema patients undergoing comprehensive decongestive therapy: A clinical trial

2018

Iranian Rehabilitation Journal. 16 (1):  91-102

DOI:

10.29252/NRIP.IRJ.16.1.91

Comparison of Behavioral Problems and Skills of 7-12-Year-Old Students With a Physical/Motor Disability at Mainstream and Special Schools

2018

J. Psychosoc. Rehabil. Ment. Health. 26 November

Doi:

/10.1007/s40737-018-0127-z

Comparison of Iranian Substance Users’ Relapse and Abstinence Duration Between Peer-Supported Vocational Networks and Mid Term Residential Treatment Centers

2018

Health Soc Care Community. 1-8.

DOI: 10.1111/hsc.12617

Empowering elderly Iranians through a social group work intervention: A trial study to assess the effect of the intervention on participants’ quality of life

2018

Physical Treatments. 7 (3):

157-162. DOI: 10.32598/ptj.7.3.157

Eect of One Session Static Stretching of the Shoulder Muscles on the Performance of Throwing at Wheelchair User Athletes

2017

International Journal of Clinical Medicine. 8: 583-594. DOI: 10.4236/ijcm.2017.811055

Life Balance of Mothers of Children with Cerebral Palsy

2017

Journal of Evidence-Informed Social Work. DOI: 10.1080/23761407.2017.1331147

Effectiveness of Satir-Informed Family-Therapy on the Codependency of Drug Dependents’ Family Members in Iran: A Randomized Controlled Trial

2017

Journal of Biostatistics and Epidemiology. 2(2): 52-9.

Cure mixture model based on hazard modeling non-proportional, application to esophageal cancer

2017

J Parasit Dis. 40(4):1307–1310. DOI: 10.1007/s12639-015-0676-y

In vitro and in vivo anthelmintic activity of seed extract of Coriandrum sativumcompared to Niclosamid against

Hymenolepis nanainfection

2015

Physical Treatments. 5 (1): 19-24

Difference in Hamstring-to-Quadriceps Ratio and Dynamic

Stability between Limbs in Elderly People

2015

Global Journal of Medicine Researches and Studies. 2(1): 28-32

The Effect of Conventional Occupational Therapy with the Use of Hip Orthotic on Improving the Balance of Children with Spastic Diplegia

2015

Physical Treatments. 5(2):103-108. DOI: 10.15412/J.PTJ.07050206

Reliability of Magnetic Resonance Imaging Findings
Interpretation in Patients with Lumbar Disk Herniation

2015

Safety and Health at Work.

5: 13-16

Do Psychological Factors Increase the Risk for Low Back Pain Among Nurses? A Comparing According to Cross-sectional and

Prospective Analysis

2014

Work. 51(2): 239–244. doi:10.3233/WOR-141850.

Predictors of low back pain in a longitudinal study of Iranian nurses and office workers

2014

Journal Of Special Education And Rehabilitation. 15(3-4): 59-76. DOI: 10.2478/JSER-2014-0011

The Effect of Emotional Intelligence Training on Behavior Problems of Boys with Externalized Behavior Disorder  In Elementary Schools

2014

Iranian Rehabilitation Journal. 10(15)

The effect of Multi Sensory Stimulation (MSS) on cognitive disturbances and quality of Life of male patients with Alzheimer’s disease

2012

Iranian Rehabilitation Journal. 11(14): 16-20

The Effect of Swedish Massage on Glycohemoglobin in Children with Diabetes Mellitus

2011

Acta Medica Iranica. 49(9): 592-597

How Effective is Swedish Massage on Blood Glucose
Level in Children with Diabetes Mellitus

2011

Iranian Rehabilitation Journal. 11(14): 60-63

The Prevalence of Ear Disease in Sensorineural Hearing Impaired Children Below 18 Years-Old in Deaf Welfare Clinic of Molavi Rehabilitation Center

2011

سال

عنوان

مجله

1399

اثربخشی آموزش کفايت اجتماعی بر گرايش به رفتارهای پرخطر نوجوانان پسر مراکز شبانه روزی بهزيستی در شهرهای مشهد و سبزوار

توانبخشی.  20 (4): 54-73 

 

1399

اثربخشی برنامه تمرینات ادراکی ـ حرکتی جانستون و رامون بر ارتقای مهارتهای حرکتی درشت کودکان با آسیب بینایی: یک مطالعه کنترلشده تصادفی

توانبخشی.  21 (1): 88-105

1398

مداخله زمینه ای طراحی شده برای اختلالات طیف اُتیسم: پژوهش آزمایشی با استفاده از طرح تک موردی

توانبخشی. 20 (4): 120-137

1398

بررسی ارتباط مشکلات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار با انواع روش‌های درمانی در میان ‌فیزیوتراپیست‌های شاغل ایران در سال 1395‌

توانبخشی. 20 (4): 22-39

1398

مقایسه وضعیت پاسخگویی سازمانهای ارائه دهنده خدمات توانبخشی از دیدگاه دریافتکنندگان خدمات

توانبخشی. 20 (3): 270-85

1398

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه زمان و روالهای رایج روزمره خانواده در خانواده های دارای کودکان اوتیسم

توانبخشی. 20 (2): 158-172

 

1398

بررسی رابطه ویژگیهای فردی و بالینی با اختالالت عملکرد اجرایی افراد مالتیپل اسکلروزیس

توانبخشی. 20(2): 114-123

 

1398

تعیین عوامل خطر مرتبط با زمان عود تشنج در کودکان دارای اختلالات تکاملی با استفاده از مدل بازگشتی دارای شکنندگی با درنظرگیری بازه‌های زمانی بازدارنده

توانبخشی. 20(4): 360-74

 

1398

اثربخشی آموزش مسئوليت پذيری اجتماعی مبتنی بر مدرسه برنگرش به بزهکاری نوجوانان دختر

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي. پاییز: 98-103

1398

تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر پیشگیری از تجربه قربانی شدن مجدد جوانان به قلدری در فضای مجازی

فصلنامه مددکاری اجتماعی. 8(1): 5-13

 

1397

کاربرد مدل توام طول و بقا در بررسی همبستگی کراتینین و عوامل دیگر با بقا پیوند کلیه

نشریه مدیریت ارتقای سلامت. 7 (5): 7-13

7 (5): 7-13

1397

بررسی عوامل موثر بر متاستاز سرطان پستان با مقادیر گمشده با استفاده از مدل لجستیک بادرستنمایی تاوانیده نیمرخ

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور. 4 (21): 94-104

4 (21): 94-104

1397

تأثیر نور درخشان بر خستگی و خواب آلودگی پرستاران نوبتکار

فصلنامه علمی تخصصی طب کار. 3 (10): 61-72

1397

ایا سواد سلامت مادران کیفیت زندگی کودکان انها را متاثر می سازد؟

کومش. 20 (3): 432-38

1397

مطالعه روانشناختی ابزار بررسی عملکرد کارکردی بِیاِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف در بیماران شدید روانپزشکی

توانبخشی. 19 (2): 170-77

19 (2): 170-77

1397

طراحی ابزار سنجش نیاز به خدمات اموزشی و توانبخشی دانش اموزان دچار کم شنوایی مدارس تلفیقی مقطع ابتدایی

مجله طب توانبخشی. 7 (2): 148-157

1396

بررسی هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع دو در سه سال اول تحت مراقبت وعوامل مرتبط با آن

نشریه مدیریت ارتقای سلامت. 7 (3): 34-41

 

1396

رابطه مقدار کراتینین خون در طول درمان دیالیز با بقاء بیماران مبتلا به بیماری کلیوی با استفاده از مدل توام طولی و بقا

نشریه مدیریت ارتقای سلامت. 7 (1): 12-18

 

1396

طراحی آزمایه حافظه بینایی ناکلمات هم آوا و تعیین روایی و پایایی ان در کودکان دبستانی

کومش. 20 (1): 63-70

1395

مدل شکنندگی وابسته به زمان در حوادث بازگشتی و کاربرد آن در بیماری صرع

کومش. 17 (3): 761-71

 

1395

بررسی عوامل خطر بروز عودموضعی و متاستاز در بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل لجستیک دو متغیره

فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 6 (1): 55-61

1392

رضایت مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از نحوه هدایت و راهنمایی پایان نامه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.  13 (12): 1031-38

 

1391

تعیین عوامل خطر بر فاصله زمانی وقوع امواج صرعی بین حملات در بیماران مبتلا به صرع

مجله علمی-پژوهشی طب جانباز. 5 (17): 36-44

 

1389

برآورداحتمالات وقوع توأم دو حادثۀ متاستاز و مرگ در فواصل زمانی معین بعد از جراحی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

فصلنامۀ بیماريهاي پستان ایران. 3 (3-4): 16-27

 

                   

فعالیت های پژوهشی

کاربرد مدل لجستیک دومتغیره برای داده های سرطان پستان

بررسی تاثیر برنامه توانبخشی خانواده محور بر آپگار و عملکرد خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر در دبستان استثنایی شهر ری

شناسایی خوشه هایی از بیماران مبتلا به MS بر اساس روند سطح ناتوانی و عوامل مرتبط: مطالعه طولی گذشته نگر

بررسی چالش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ارتباط با فرآیند واحد پایان نامه در سال تحصیلی 98-99

ترجمه و روانسنجی مقیاس ارزشیابی مشارکت-توانبخشی(اوترخت) برای افراد دارای ضایعه نخاعی

بررسی تاثیر رنگ آمیزی ماندالا بر توجه و کارکرد اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی در سن مدرسه مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تاثیر رنگ آمیزی ماندالا بر توجه و کارکرد اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی در سن مدرسه مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی روایی ملاکی بست تست با تست تعادلی تینتی، تستهای آزمایشگاهی صفحه نیرویی و دوربین ضبط حرکت

بررسی روایی و پایایی تست ارزیابی سیستم‌های تعادلی (بست تست)در ارزیابی اختلالات تعادلی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

بررسی روایی و پایایی تست ارزیابی سیستم‌های تعادلی (بست تست)در ارزیابی اختلالات تعادلی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مطالعه عملکرد روانی گفتار در چهار سطح بیماران ماتیپل اسکلروز

مطالعه عملکرد روانی گفتار در چهار سطح بیماران ماتیپل اسکلروز

بررسی شیوع شکایات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با وضعیت بدنی هنگام اجرا، در نوازندگان در سال 93

بررسی رابطه بار مراقبتی ، هم وابستگی و تاب آوری در مراقبین بیمار روانی در بیمارستان روانزشکی رازی

سال

عنوان کنفرانس، سمینار

عنوان مقاله

مکان

2019

SLEEP, the 33rd Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, June 8–12

the effect of bright light on temperature, sleepiness, and salivary melatonin in shift work nurses

Texas

2015

72nd annual meeting of the American cleft palate-carniofacial association (ACPA), April 22-25,

The role of health care support in educational performance of low-socioeconomic children with bilateral sensorineural hearing loss with and without cleft palate

California- USA

 

2014

13th international conference on Cochlear implants and other implantable auditory technologies, Munich,

June 18-21

The impact of overlooked  cerumen and or otitis media on the hearing threshold shift, and hearing acuity of speech in children with bilateral  sensarineural hearing loss, a public health care problem

Germany

2012

3rd asia pacific-singapore otology neurology & skull base (APSONS) congress

The need of ontological examination in sensorineural hearing impaired children

Singapore

1389

دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران

تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر پيش آگهي درمان اعتياد افراد مراجعه كننده به كلينيك تهران

تهران

1389

دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران

تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر روابط خانوادگي و اشتغال مبتلايان به اختلال مصرف مواد

تهران

1385

نهمين كنگره تغذيه ايران

 

بررسي تاثير مصرف صبحانه، ميان وعده صبح و شير در وضعيت تغذيه كودكان دبستاني شهرستان شاهرود

تبریز

1385

نهمين كنگره تغذيه ايران

 

مطالعه اينده نگر ارائه خدمات بهداشتي در روند رشد كودكان 0-2 ساله روستاهاي شاهرود بعد از 8 سال

تبریز

1381

ششمين کنفرانس بین المللی آمار

دانشگاه تربيت مدرس

تاثیر ساختار داده ها بر روی پارامترهای مدل رگرسیون چندسطحی

تهران

1378

سومین کنفرانس بین المللی آمار

 

برازش مدلهای رگرسیونی جمعی و ضربی به نسبت شانس با استفاده از روش منتل-هنزل

دانشگاه اصفهان

جوایز و تشویق ها

استاد نمونه دانشگاه علوم بهزیستی  توانبخشی سال 1397

 

 

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reservedدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی