صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > 3- طرح پژوهشی  

فهرست پژوهش­هاي انجام شده اعضای هیات علمی گروه آمار زیستی

رديف

عنوان طرح

مجری

محل اجرا

1

بررسي کيفيت زندگي و نيازهاي کارکنان سازمان بيمه خدمات درماني کشور

اکبر بیگلریان

سازمان بيمه خدمات درماني كشور

2

امکان­سنجی پیش­بینی جمعیت استان فارس و شهرستان­های آن با استفاده از مدل شبکه­ی عصبی مصنوعی

اکبر بیگلریان

پژوهشكده آمار ايران

3

پيش­بيني داده­هاي ناتمام با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي

اکبر بیگلریان

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

4

پيش­بيني داده­هاي دوحالتي با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي

اکبر بیگلریان

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

5

تحليل داده­هاي بازگشتي با استفاده از مدل پيشامدهاي بازگشتي

اکبر بیگلریان

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

6

ارزشیابی درونی گروه آموزشی آمار زیستی

اکبر بیگلریان

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

7

رگرسیون غیرخطی بقا با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی-یک مطالعه شبیه­سازی

اکبر بیگلریان

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

8

كاربرد مدل شبكه عصبي مصنوعي در پيش­بيني هزينه درمان دارويي بيماران بستري شده در بيمارستان رواني رازي

اکبر بیگلریان

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

9

رگرسیون منطقی در شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان

اکبر بیگلریان

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

10

بررسی و مقايسه سبك اسناد در بيماران داراي اضطراب منتشر(GAD) با افراد عادی

اکبر بیگلریان- اکبر فروع­الدین عدل

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

11

شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان با استفاده از روش­های کلاس­بندی رگرسیونی

اکبر بیگلریان

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

12

تحليل بقاي بيماران تالاسمي ماژور با مدل هاي پارامتري و نيمه پارامتري بقاء

اکبر بیگلریان

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

13

مقایسه رگرسیون منطقی، لجستیک تاوانیده، کاهش ابعاد چند عاملی و الگوریتم  C4-5 در شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان

اکبر بیگلریان

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

14

فاکتورهای موثر بر سطوح BMI در گروه های مختلف سنی در زنان ایرانی

عنایت اله بخشی

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

15

کاربرد روش Qnadaratic ineerence functions  در داده های مطالعه قند ولیپید تهران

عنایت اله بخشی

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

16

استفاده از روش QIF  برای تعیین فاکتورهای موثر برچاقی بزرگسالان ایرانی

عنایت اله بخشی

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

17

کاربرد مدل های GLM در تعیین فاکتورهای موثربر Low Back Pain

عنایت اله بخشی

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

18

تغییرات در BMI در سطوح مختلف زنان ایرانی ـ کاربرد proportinal adds model

عنایت اله بخشی

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

19

فاکتورهای موثر بر چاقی سالمندان ایرانی (کاربرد مدل رگرسیون لجستیک)

عنایت اله بخشی

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

20

چرا متغیر پاسخ پیوسته را گروه بندی نکنیم: کاربرد در طرح ملی بررسی سلامت در ایران

عنایت اله بخشی

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

21

ارزیابی همزمان فاکتورهای مرتبط با چاقی و اندازه دور کمر به کمک مدل متغیر پنهان

عنایت اله بخشی

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

22

کاربرد مدلهای خطی تعمیم یافته در تعیین ارتباط قومیت با چاقی بزرگسالان ایرانی

عنایت اله بخشی

دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي

23

 

 

 

24

 

 

 

 

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reservedدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی