صفحه اصلي > اعضای هیات علمی  

دکتر عنایت اله بخشی- استاد آمار زیستی- عضو هیأت علمی و مدیر گروه

آدرس پست الکترونیک:  e.bakhshi@uswr.ac.ir

 

دکتر اکبر بیگلریان- استاد آمار زیستی- عضو هیأت علمی گروه

آدرس پست الکترونیک:  abiglarian@uswr.ac.ir

 

دکتر سمانه حسین زده- استادیار آمار زیستی- عضو هیأت علمی گروه

آدرس پست الکترونیک:  sa.hosseinzadeh@uswr.ac.ir

 

دکتر محسن واحدی - استادیار آمار زیستی- عضو هیأت علمی گروه

آدرس پست الکترونیک:  mohsenvahedi540 @gmail.com

 

دکتر راضیه بیدهندی یارندی- استادیار آمار زیستی- عضو هیأت علمی گروه

آدرس پست الکترونیک:  razi_bidhendi@yahoo.com

 

دکتر مهدی رهگذر- دانشیار آمار زیستی- عضو هیأت علمی بازنشسته

آدرس پست الکترونیک:  ma.rahgozar@uswr.ac.ir

 

دکتر مسعود کریملو- دانشیار آمار زیستی- هیأت علمی بازنشسته

آدرس پست الکترونیک:  m.karimlo@uswr.ac.ir

 

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reservedدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی