کمپین (پویش) اگر جای رییس دانشگاه بودم....

در این پـویش به سوال رییس محترم دانشگاه بـرای تشریک مساعی در زمینه مدیریت بهتر و بهـبود شرایط کمک می کنیم. هدف این پویش، توسعه،
اصلاح و بهبود عملکرد دانشگاه است، نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان برای ما ارزشمند است. لطفا نظرات خود را واقع بینانه و با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر کشور و در چارچوب
قوانین جاری مطرح کنید، به گونه ای که احساس کنید قابلیت اجرا داشته باشد. همه پیام ها با دقت توسط
ریاست محترم و معاونان ایشان مطالعه می شوند.

جنسیت : زن مرد تحصیلات : * نوع همکاری با دانشگاه : *


لطفا نظرات خود را در راستای ارتقاء شرایط دانشگاه ، رضایت بیشتر دانشجویان ، کارکنان و خدمت گیرندگان بیان نمائید.
*