این دانشکده در رشته های روانپزشکی، روانشناسی بالینی، مددکاری اجتماعی و مشاوره خدمات علمی ارائه می نماید.