این دانشکده در رشته‌های رفاه اجتماعی، سالمندشناسی، روانشناسی کودکان استثنایی و آموزش پیش از دبستان/ علوم تربیتی خدمات آکادمیک ارائه می نماید.