آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 929 | بازدیدکنندگان آنلاین : 10 
شنبه ١١ آذر ١٤٠٢

سال 98
 

زمان بندی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری (سال 98)

نام و نام خانوادگی

استاد

راهنما

رشته

تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

پریسا جلیل زاده دکتر یونس لطفی شنوایی شناسی اثر توان بخشی مدولاسیون طیفی - زمانی بر درک گفتار در نویز کودکان دارای اختلال پردازش شنوایی 98/11/05 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
طاهره رضاییان کوچی ذکتر زهرا مصلی نزاد دکترفیروزه ساجدی فیزیوتراپی مقایسه درمان نقاط ماشه ای ناحیه گردن با تکنیک های سوزن خشک و ازاد سازی بافت نرم بر شاخص های بالینی و یافته های اولترا سونوگرافیک در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی 98/10/30 13:30 سالن جلسات ابن سینا
رضا حسین آبادی دکتریدالله ابوالفتحی ممتاز دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی سالمند شناسی توسعه کدهای اخلاق بین حرفه ای مراقبت سالمندی 98/10/25 10:30 سالن جلسات ابن سینا
سعید مهری دکترمحمد علی حسینی پرستاری طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش تبعیض سنی سالمندان در مراقبت های بیمارستانی 98/10/23 13:00 سالن جلسات ابن سینا
حسین آسیایی دکت رمحمود بهرامی زاده دکتر مختا رعراض پور ارتوپدی فنی طراحی و ساخت ارتوز هدایت گر هیپ جدید مبتنی برآنالیز داینامیک نیرو و تأثیر ان بر استقلال عملکردی و پارامترهای راه رفتن 98/10/22 08:30 سالن جلسات ابن سینا
صفورا محمدیان دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی شناسایی الگوی روابط جنسی افراد متاهل ساکن تهران و ارزیابی اثر بخشی برنامه اموزش روانی جنسی با مدل WHO در ارتقاء رضایت جنسی و زناشویی 98/10/21 08:30 سالن جلسات اساتید
الهام سپهوند دکتر حمید رضا خانکه پرستاری طراحی مدل چگونگی ایجاد آسیب نخاعی به دنبال حوادث ترافیکی و تدوین راهکارهای اصلاحی : یک مطالعه تلفیقی 98/10/04 13:00 سالن جلسات ابن سینا
پیمان پورداود اصل دکتر حسین نجم آبادی زنتیک پزشکی بررسی و تشخیص عوامل زنتیکی ناشنوایی ارثی در یکصد خانواده های خانواده آذری ایرانی اصل از ازدواج خویشاوندی با روش توالی یابی هدفمند نسل جدید 98/09/25 09:00 سالن جلسات ژنتیک
عالیه دریابر دکتر مختار عراض پور دکتر غلامرضاامینیان اعضاء مصنوعی ارزیابی تأثیر ارتوز مچ پا -پایی مفصلدار با مکانیسم ایجاد کننده راگر اول و دوم حرکتی و کفش دارای بار گهواره ای بر بیومکانیک راه رفتن در بیماران به سکته مغزی همی - پلژی یک کارآزمایی تصادفی بالینی 98/09/17 08:30 سالن جلسات ریاست
مرجان حقی دکتر رضا فدای وطن دکترمهتاب علیزاده سالمند شناسی تأثیر مداخله آموزشی به شیوه بازیابی با فاصله زمانی بردرک درد در سالمندان مبتلا به آلزایمر 98/09/16 10:30 سالن جلسات ابن سینا
نرگس ادیب سرشکی دکتر نیکتا حاتمی زاده دکترانوشیروان کاظم نزاد توان بخشی اعصاب اطفال تدوین و اجرای برنامه ارتقای تاب آوری برای دانش آموزان نوجوان دچار کم شنوایی مدارس تلفیقی و بررسی اثرات آن بر سلامت روان (بهزیستی روانی )آنان 98/09/10 13:00 سالن جلسات ابن سینا
محمد تقی محسنی تکلو دکترسید علی حسینی دکتر حمید رضا خانکه کاردرمانی تبیین عملکرد کاری مراقبان خانوادگی افراد با مالتیپل اسکروزیس و بررسی اثر بخشی مداخلات طراحی شده بر ان 98/07/29 13:00 سالن جلسات اساتید
مرتضی تقی پور دکترمحمد علی محستی بند پی فیزیوتراپی بررسی اثر تمرینات ثباتی تحت نظر همراه با فیزیوتراپی متداوال درمقایسه با فیزیوتراپی متداوال به تنهایی برروی ابعاد عضلات عمقی شکمف سواس مازور و مالتی فیدوس کمری، میزان درد، ناتوانی عملکردی و دامنه حرکتی بیماراان مبتلا به بیرون زدگی یک طرفه ی دیسک کمر: یک مطالعه تصادفی بالینی 98/07/20 10:30 سالن جلسات اساتید
مهنا جوانبخت دکتریونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی بررسی عملکرد بخش سری دستگاه وابران شنوایی بر اساس پاسخ های شنوایی ساقه مغز به محرکات گفتاری در حضور نویز 98/07/10 08:30 سالن جلسات دکترشاملو
کاملیا حمیری دکتر بهروز دولتشاهی دکتر کامیار زمردیان روان شناسی بالینی مقایسه اثر بخشی درمان مواجهه ای یک جلسه ای و چند جلسه ای د رعلایم و نشانه های روانشناختی ، و تغییرات سرمی سیتوکین ها، هورمون ها و نسخه برداری ژنهای التهابی در افراد مبتلا به اختلال فوبی خاص 98/07/07 10:30 سالن اجتماعات اساتید
ژاله صمدی قلعه جوقی دکتر یونس لطفی قره باغ دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیر تربیت شنوایی فضایی بر درک گفتار در حضور نویز سالمندان جوان با شنوایی هنجار 98/07/06 13:00 سالن جلسات اساتید
محسن دهقانی نیشابوری دکتر بهروز دولتشاهی دکترپروانه محمد خانی روان شناسی بالینی پردازش مدل یکپارچه کارکردی رفتارهای آسیب به خود و سنجش اثر بخشی مداخله مبتنی بر این مدل در سربازان ایرانی 98/07/03 10:30 سالن دکتر شاملو
حسین قاسم زاده دکتر رباب صحاف دکتر احمد علی اکبری کامرانی سالمند شناسی بررسی عوامل خطر دمانس در سالمندان تحت پوشش سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایران  یک مطالعه مورد شاهدی : در سال 1396 98/07/02 13:00 سالن اجتماعات اساتید
معصومه عباس آبادی عرب دکترحمید رضا خانکه سلامت در حوادث وبلایا طراحی مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بلایا در یمارستانهای ایران 98/06/31 13:30 سالن اجتماعات اساتید
عطا بوشهری دکتر خرم خورشید زنتیک انسانی شناسایی واریانت های شناخته شده و جدید رتینیت پیگمنتوزای اتوزومی مغلوب غیر سندرمی در 25 خانواده با حداقل 2 بیمار ارجاع شده از استان یزد به روش توالی یابی کل اگزوم 98/06/31 10:00 سالن جلسات ژنتیک
بهزاد ریگی گوته دکتر بهروز دولتشاهی دکتر مسعود نصرت آبادی روان شناسی بالینی رابطه عوامل هیجانی با ولع مصرف واثر بخشی درمان ترکیبی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم (tdcs)و اموزش تنظیم هیجان بر ولع مصرف بیماران افیونی 98/06/30 08:30 سالن جلسات اساتید
زهرا صفاریان دکتربهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی شناسایی ابعاد شناخت و عملکرد اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنیا با علائم پارانوئید و کارایی مداخله مبتنی بر آموزش شناخت و تعامل اجتماعی (SCIT)بر شناخت، عملکرد اجتماعی و علائم مثبت  ومنفی این اختلال 98/06/27 10:30 سالن جلسات ابن سینا
معصومه ویسکرمی دکترمحمود بهرامی زاده دکترغلامرضا امینیان ارتوپدی فنی طراحی و ساخت ارتز داینامیک کنترل کننده پاسچر وبررسی اثر ان بر روی فعالیت الکتریکی عضلات ارکتوراسپاین وکنترل تعادل در افراد سالمند مبتلا به کیفوز 98/06/11 13:30 سالن جلسات ریاست
گلاویژ کریمی دکتراکبر داروئی دکتر عباس عبادی گفتاردرمانی اعتبار سنجی بسته تشخیصی آسیب زبانی در کودکان دوزبانه ترک - فارس زبان 5 تا 7 ساله 98/06/10 13:00 سالن جلسات اساتید
مژگان اسدی دکترطلیعه ظریفیان دکترمهدی دستجردی گفتاردرمانی بررسی رابطه برهم نگاشت سریع واژگان با رشد زبان در نوپایان دیر گفتار و طبیعی 30 و 36 ماهه فارسی زبان 98/06/10 10:30 سالن جلسات اساتید
مریم خوشبخت پیشخانی دکتراصغر دالوندی پرستاری طراحی وتعیین ویژگی های روان سنجی ابزار سنجش تبعیت از رژیم توان بخشی در بیماران سکته مغزی : یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی 98/06/09 11:30 سالن دکترشاملو
علی اکبر ویس رایگانی دکت راصغر دالوندی پرستاری تبیین مفهوم مراقبت پرستاری شفقت آمیز از نگاه بیمار : یک مطالعه ترکیبی موازی همگرا 98/04/29 13:15 سالن دکترشاملو
راضیه السادات حسینی دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز دکترفرحناز شاهبلاغی سالمند شناسی توسعه و ارزیابی مدل ساختاری رضایت از زندگی والدین سالمند شهدا در سال 1396 98/04/23 10:00 سالن جلسات اساتید
مهدی جعفری عوری دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی دکترکیان نوروزی تبریزی پرستاری طراحی وآزمون مدل مفهومی تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به فشار خون بالا 98/04/23 08:00 سالن جلسات ابن سینا
مقصود مهری دکترمریم نیشابوری ژنتیک پزشکی بررسی علل ژنتیکی آنمی در 20 خانواده مبتلا با استفاده از توالی یابی کل اگزوم که با روش های رایج به تشخیص نرسیده اند 98/03/26 11:00 سالن جلسات ژنتیک
عمران اسماعیل زاده دکتر حمید رضا خرم خورشید دکتر مریم سلیمانی ژنتیک پزشکی بررسی مقایسه ای تأثیر آنتی اکسیدان IMOD و Curcumin برتغییرات پروفایل بیان ژن های سایتوکاینی خانواده (Th1y-IFN)(TNF-a,IL-12-IL-6)نسبت به ژن های سایتوکاینی خانواده (IL-10,IL-5-IL-4_TH2TGF-b) در موش های C57BL/6  مدل مولتیپل اسکلروزیس 98/03/25 09:00 سالن جلسات ژنتیک
محسن سوسن آبادی دکتر الهه کیهانی دکترفرخنده بهجتی زنتیک پزشکی بررسی تغییرات تعداد کپی والگوی بیانی انگوژن های خانواده ی ژنی HER در زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان تک گیر و ارتباط ان با شاخص های بالینی وایمنوهیستوشیمی 98/03/07 10:00 سالن جلسات گروه ژنتیک
یونس دوستیان دکتر بهمن بهمنی دکتر علی فرهودیان مشاوره توان بخشی طراحی مدل توان بخشی شغلی درافراد دارای اختلال مصرف مواد 98/03/01 10:00 سالن دکتر شاملو
مهدیه حسنعلی فرد دکتریونس لطفی شنوایی شناسی بررسی تأثیر توان بخشی گفتارو نویز دارای فاصله فضایی بر عملکرد درک گفتار در حضور نویز کودکان 8 تا 12 ساله استفاده کننده از bimodal fitting (سمعک دریک گوش وکاشت حلزونی در گوش مقابل ) 98/02/14 13:00 سالن جلساتت اساتید
محسن سلمان نژاد دکتر بدالله ابوالفتحی ممتاز دکتررباب صحاف 98/02/04 بررسی تأثیر برنامه مراقبت سالمند از سالمند بر رضایت از زندگی وکیفیت زندگی سالمندان وبار مراقبتی مراقبین آسایشگاه سالمندان قدس 98/02/04 13:30 سالن جلسات ابن سینا


صفحه اصلي آموزشپژوهشمعاونت توسعه مديريت و منابع معاونت درمان و توانبخشیكتابخانهمعاونت فرهنگي و دانشجوییواحد بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences