فهرست مجتمع های دانشجویی (خوابگاه)

مجتمع دانشجویی حضرت فاطمه الزهرا (س)

مجتمع دانشجویی حضرت زینب (س)

مجتمع دانشجویی حضرت معصومه (س)

مجتمع دانشجویی حضرت امام حسن (ع)

مجتمع دانشجویی حضرت امام حسین (ع)

از جمله مصادیق نیکوکاری در حوزه های دانشگاهی ، مشارکت در ساخت و تجهیز خوابگاه های دانشجویی است.  نیکوکاران عزیز  می توانند برای گسترش ، بهبود و ارتقای سطح کیفی خدمات خوابگاهی مشارکت نمایند.