آدرس درب غربی : تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار

آدرس درب شرقی: تهران، ولنجک، انتهای کوچه ششم

تلفن : 92-22180083 / نمابر : 22180109

پست الکترونیک روابط عمومی : pr@uswr.ac.ir

پست الکترونیک روابط بین الملل : international_affairs@uswr.ac.ir

پست الکترونیک اداره آمار و فناوری اطلاعات : webmaster@uswr.ac.ir

کدپستی : 1985713871

شناسه ملی دانشگاه : ۱۴۰۰۰۲۷۱۴۹۹

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: