نام نام خانوادگی سمت واحد شماره داخلی شماره مستقیم
سیدعلی حسینی رئیس دانشگاه ریاست 2008-2012 22180123-22180124
مهران فرهودیان مسئول دفتر ریاست 2008 22180123-22180124
اکبر میرجانی اقدم رئیس دفتر ریاست 2008-2012 22180123-22180124
ابوالفضل نقی ئی کارشناس دفتر ریاست 2012 22180123
طاهره سلیمانیه نائینی کارشناس روابط بین الملل 2005 22180164
فروزان شکوه سرپرست مدیریت روابط بین الملل 2005 22180164
محمدعلی محسنی بندپی معاون امور بین الملل روابط بین الملل 2005 22180164
محمد حاجی باقر سرپرست دبیرخانه هیات امنا 2003 22180053
مهدی عبدالملکی کارشناس اداره بازرسی 2086 71732086
محمد عزیزی فهلیانی سرپرست اداره بازرسی 2086 71732086
حمید رضا حسنی مسوول دفتر معاونت آموزشی معاونت آموزش 2433-24003 22180033
ونوس  پارسا مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه مدیریت و منابع 2010-2011 2-22180001
سیده ندا حسینی اصل مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه مدیریت و منابع 2010-2011 2-22180001
مهدی  خانکه مشاور اجرایی معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه مدیریت و منابع 2010-2011 2-22180001
مهرداد فرخی کری بزرگ معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه مدیریت و منابع 2010-2011 22180001 - 22180002
سعید فطوره چی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی 2315 22180063
الهام محمدی مسئول دفتر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی 2422 021-22180142 و 021-71732422
نجمه آرمیده منش کارشناس دبیرخانه امور هیئت علمی اداره امور هیات علمی 2439 71732439
مهدی غفوریان کارشناس دبیرخانه امور هیئت علمی اداره امور هیات علمی 2435 71732435
سید حسین محققی کمال دبیر امور هیات علمی اداره امور هیات علمی 2861 71732861
کوروش حجت مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی 22180014
 کیومرث منصوری مسئول دفتر مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی 2009 22180014
حسین  امامی مسئول دفتر مدیریت امور مالی مدیریت امور مالی 2002 22180005
علی دالوندی مدیر امور مالی مدیریت امور مالی 2002 22180005
محمد صادق نقی لو بایگانی مالی مدیریت امور مالی 2029 021-71732029
یعقوب  قربانی کارشناس برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد 2006 22180136
صدیقه  مقبلی مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد 2053 22180136
فاطمه  نظری کارشناس برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد 2006 22180136
وحید  خرم آبادی  مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی 2200 22180069
وحید  خرم آبادی  کارشناس دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی 2200 22180069
برزویه  سالمی کارشناس دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی 2200 22180069
فاطمه  طاهری کارشناس دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی 2200 22180069
رویا  کسب کار کارشناس دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی 2200 22180069
سید احسان موسوی کارشناس دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی 2200 22180069
سید محمد حسنی کرانی کارشناس اداره امور حقوقی اداره امور حقوقی 2801 71732801
حجت اله نادری مدیریت اداره امور حقوقی اداره امور حقوقی 2801 71732801
الهام فرجی کارشناس هیات جذب هیات جذب 02171732007 -02122180025
نجمه آرمیده منش کارشناس هیئت ممیزه هیات ممیزه 2439 71732439
فاطمه باقرزاده کارشناس هیئت ممیزه هیات ممیزه 2436 22180032
محمدرضا خدائی اردکان دبیر هیئت ممیزه هیات ممیزه 33401604
مرجان رنجبر کارشناس هیئت ممیزه هیات ممیزه 2436 22180032
عاطفه ابوترابی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارتوز و پروتز 2340 22180010
منیره احمدی بنی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارتوز و پروتز 2340 22180010
غلامرضا امینیان هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارتوز و پروتز 2340 22180010
مهندس نصیر بازرگان کارشناس گروه گروه آموزشی ارتوز و پروتز
روشنک بقائی رودسری هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارتوز و پروتز 2340 22180010
محمود بهرامی زاده هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارتوز و پروتز 2340 22180010
فرهود سعیدارشادی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارتوز و پروتز 2340 22180010
حمیدرضا غفوری مسئول دفتر گروه گروه آموزشی ارتوز و پروتز
محمد علی مردانی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارتوز و پروتز 2340 22180010
سیدمحمدابراهیم موسوی مدیر گروه گروه آموزشی ارتوز و پروتز 2340 22180010
رضا وهاب کاشانی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارتوز و پروتز 2340 22180010
امیرسالار جعفر پیشه دکتر زینب آباذری گروه آموزشی ارگونومی 2301 22180064
امیرسالار جعفر پیشه هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارگونومی 2301 22180064
فرهاد طباطبائی قمشه دکتر زینب آباذری گروه آموزشی ارگونومی 2301 22180064
فرهاد طباطبائی قمشه هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارگونومی 2301 22180064
ایرج محمد فام دکتر زینب آباذری گروه آموزشی ارگونومی 2301 22180064
ایرج محمد فام هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارگونومی 2301 22180064
حمیدرضا مختاری نیا دکتر زینب آباذری گروه آموزشی ارگونومی 2301 22180064
حمیدرضا مختاری نیا هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ارگونومی 2301 22180064
سجاد کشاورزی مسئول دفتر گروه گروه آموزشی شنوایی شناسی 2740 22180036-71732740
یونس لطفی مدیر گروه گروه آموزشی شنوایی شناسی 2621 22180066
سید اله مراد حسینی کارشناس گروه گروه آموزشی شنوایی شناسی 2743 71732743-22180036
لاله آبادی مرند هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
محمدحسن آذرساء هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
فرهاد آزادی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
بهنام اخباری هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی
محسن امیری هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی
حسن باقری مسئول دفتر گروه گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895
ناهید رحمانی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
یحیی سخنگوئی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی
حسن شاکری هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
مهیار صلواتی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی
ایرج عبدالهی مدیر گروه گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
ایرج عبدالهی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
امیر مسعود عرب لودریچه هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
نورالدین کریمی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
امیرحسین کهلایی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
محمدعلی محسنی بند پی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
رقیه محمدی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
سمیه محمدی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
زهرا مصلی نژاد هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی 2895 71732895
افسون نودهی مقدم هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیوتراپی
عطیه اشتری هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی گفتاردرمانی 2675 22180043
آرزو حسن وند هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی گفتاردرمانی 2675 22180043
اکبر داروئی مدیر گروه گروه آموزشی گفتاردرمانی 2675 22180043
اکبر داروئی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی گفتاردرمانی 2675 22180043
زهرا صادقی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی گفتاردرمانی 2675 22180043
طلیعه ظریفیان هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی گفتاردرمانی 2675 22180043
مرتضی فرازی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی گفتاردرمانی 2675 22180043
زهرا السادات قریشی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی گفتاردرمانی 2675 22180043
سجاد کشاورزی مسئول دفتر گروه گروه آموزشی گفتاردرمانی 2740 22180036-71732740
سید اله مراد حسینی کارشناس گروه گروه آموزشی گفتاردرمانی 2743 71732743-22180036
فریبا یادگاری هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی گفتاردرمانی 2675 22180043
مسعود فلاحی خشکناب مدیر گروه گروه آموزشی پرستاری 2740 22180036
سجاد کشاورزی مسئول دفتر گروه گروه آموزشی پرستاری 2740 22180036-71732740
سید اله مراد حسینی کارشناس گروه گروه آموزشی پرستاری 2743 71732743-22180036
منصوره کریم زاده قمصری مدیر گروه گروه آموزشی پیش دبستانی 2879 71732879
مروارید احدی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی روانپزشکی - 33401604
فاطمه سادات باطنی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی روانپزشکی 33401604
محمدرضا خدائی اردکان مدیر گروه گروه آموزشی روانپزشکی 33401604
محمدرضا خدائی اردکان هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی روانپزشکی 33401604
مرجان پشت مشهدی عضو کمیته پژوهشی گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
مرجان پشت مشهدی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
حمید پور شریفی عضو کمیته پژوهشی گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
حمید پور شریفی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
عباس پور شهباز عضو کمیته پژوهشی گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
عباس پور شهباز مدیر گروه گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
عباس پور شهباز هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
معصومه پور محمدرضای تجریشی عضو کمیته پژوهشی گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2503 22180042
ضحی حاجیها عضو کمیته پژوهشی گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
ضحی حاجیها هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
بهروز دولتشاهی عضو کمیته پژوهشی گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
بهروز دولتشاهی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
غنچه راهب عضو کمیته پژوهشی گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2874 71732874
فریده رجبی مسئول دفتر گروه گروه آموزشی روانشناسی بالینی 22180045
سپیده سلطان محمدلو هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
مسعود شجاعی کارشناس گروه گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2559 22180045
شیما شکیبا عضو کمیته پژوهشی گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
شیما شکیبا هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
فرهاد طارمیان عضو کمیته پژوهشی گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
فرشته مومنی عضو کمیته پژوهشی گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
فرشته مومنی هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی روانشناسی بالینی 2560 22180045
سجاد کشاورزی مسئول دفتر گروه گروه آموزشی مشاوره 2740 22180036-71732740
سید اله مراد حسینی کارشناس گروه گروه آموزشی مشاوره 2743 71732743-22180036
جواد  توکلی کارشناس مهندسی سازمان واحد مهندسی سازمان 2001 22180065
زینت السادات داودی کارشناس واحد آموزش ضمن خدمت واحد آموزش ضمن خدمت 2032 22180026
رضا سرخیل  مسئول واحد آموزش ضمن خدمت واحد آموزش ضمن خدمت 2032 22180026
ابوالفضل دورودی کارشناس حضور و غیاب واحد حضور و غیاب 2046 22180026
زهرا  زمانی کارشناس صدور احکام واحد صدور احکام 2034 22180027
مهدیه معینیان کارشناس بازنشستگی واحد بازنشستگی - کارگزینی 2001 22180034
طیبه  کلاته کارشناس امور هیات علمی واحد امور هیات علمی 2047 22180065
زهرا  پترامی کارشناس استخدام و نقل و انتقال کارکنان واحد استخدام و نقل و انتقال کارکنان 2045 22180027
شیما  امیری کارشناس آمار نیروی انسانی واحد آمار نیروی انسانی 2004 22180034
شهناز  قربانی کارشناس مهندسی مشاغل واحد مهندسی مشاغل 2009 22180065
بهرام  حدادی کارشناس پایش عملکرد واحد پایش عملکرد 2004 22180065
فریده  خوشدنی کارشناس ثبت تجارب و مدیریت دانش واحد ثبت تجارب و مدیریت دانش 2036 22180065
فاطمه  شهروی مسئول واحد اعتبارات واحد اعتبارات 2019 22180143
ملیحه ابوحمزه مسئول واحد دریافت و پرداخت واحد دریافت و پرداخت 2031 021-22180017
مونا ذوالفقاری مسئول واحد درآمد واحد درآمد 2027 021-71732027
فاطمه  شهروی مسئول واحد صدور سند واحد صدور سند 2019 22180143
شیرین  ستاری کارشناس رسیدگی واحد رسیدگی 2017 22180128
لیلا  فلاحی خشکناب مسئول واحد رسیدگی واحد رسیدگی 2017 22180128
سید کاظم آقایی مسئول اداره اموال واحد اداره اموال 2038 021-71732038
داوود نوری کارشناس اداره اموال واحد اداره اموال 2038 021-71732038
فرزانه  بهرامی شمیم مسئول واحد بازنشستگی واحد بازنشستگی - مالی 2021 021-22180017
محدثه خدیور مسئول واحد دفترداری واحد دفترداری 2028 021-22180076
حسن  دنکوب مسئول واحد بایگانی بایگانی 2038
رها  حمیدی مسئول واحد امور رفاهی واحد امور رفاهی 2217 22180116
امیر فرزام  دهنوی  کارشناس واحد امور رفاهی واحد امور رفاهی 2107 71732107
مریم  اسدی کارشناس واحد امور قراردادها واحد امور قراردادها 2221 71732221
زهرا  نجفی مسئول واحد امور قراردادها واحد امور قراردادها 2221 71732221
احمد قنبری مسئول واحد خدمات واحد خدمات
امید  آقا نظری کارشناس واحد کارپردازی واحد کارپردازی 2808-2809-2807-2810 71732808
مجید امینی مسئول واحد کارپردازی واحد کارپردازی
حسن  حیدری کارشناس واحد کارپردازی واحد کارپردازی 2808-2809-2807-2810 71732808
علیرضا  قرا محمدی کارشناس واحد کارپردازی واحد کارپردازی 2808-2809-2807-2810 71732808
مجتبی  هراتی کارشناس واحد کارپردازی واحد کارپردازی 2808-2809-2807-2810 71732808
فرشته  آمرئی بزچلوئی  کارشناس واحد دبیرخانه دبیرخانه 2062 22180109
حمیدرضا  پور مروجی کارشناس واحد دبیرخانه دبیرخانه 2062-2061-2063 22180109
بنفشه  پورسم کارشناس واحد دبیرخانه دبیرخانه 2063 22180109
محمدرضا  خانی مسئول واحد دبیرخانه دبیرخانه 2061 22180109
علی  عینی  کارشناس واحد دبیرخانه دبیرخانه 2062-2061-2063 22180109
سعید  فیضی مسئول واحد نقلیه واحد نقلیه 2761 22180029
میلاد  ستاری کارشناس واحد انبار واحد انبار 2055 22180058
صفر  عیوضی کارشناس واحد انبار واحد انبار 2055 22180058
امیر عباس وارث اصفهانی مسئول واحد انبار واحد انبار 2056 22180058
ریزه گل رحیمی کارشناس بایگانی نیروی انسانی واحد بایگانی نیروی انسانی 2037
سیده بهاره ابوترابی کارشناس امورآموزشی خدمات آموزشی 2423 22180054
پگاه عباسی کارشناس امورآموزشی خدمات آموزشی 2423 22180054
حسنیه عباسی کارشناس امورآموزشی خدمات آموزشی 2423 22180054
طیبه سادات میرهاشمی كارشناس برنامه ریزی برنامه ریزی 2426 22180149
سولماز فیضی پور کارشناس امتحانات امتحانات 2421 22180033
لیلا مهین پور کارشناس امتحانات امتحانات 2421 22180033
سولماز فیضی پور کارشناس بورسیه بورسیه 2421 22180033
آزاده خوش طینت متین كارشناس واحد حق التدريس حق التدریس 2420 22180033 - 71732420
حمیدرضا دلخوش کارشناس امور کلاس ها امور کلاس ها 2711 22180047
بابک فروتن کارشناس امور کلاس ها امور کلاس ها 2711 22180047
آزاددخت چراغی کارشناس مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 2425 22180041
ریحانه گودرزی کارشناس مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 2425 22180041
هما صبور کارشناس مقطع دکتری دکتری 2428 22180040
کامله مدنی کارشناس مقطع دکتری دکتری 2490 71732490
المیرا حسینی دانش آموختگان مقاطع کارشناسی و MPH دفتر دانش آموختگان 2427 021-22180022 و 021-71732427
المیرا حسینی کارشناس دانش آموختگان دفتر دانش آموختگان 2427 021-22180022 و 021-71732427
زهرا خادم کارشناس دانش آموختگان دفتر دانش آموختگان 2427 021-22180022 و 021-71732427
زهرا خادم کارشناس دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری، دستیاری دفتر دانش آموختگان 2427 021-22180022 و 021-71732427
آزاده میر بهاء دانش آموختگان وزارت علوم دفتر دانش آموختگان 2427 22180022
آزاده میر بهاء کارشناس دانش آموختگان دفتر دانش آموختگان 2427 22180022
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: