دکتر محمدتقی جغتایی

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

1372 تا 1386

دکتر شهربانو نخعی

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

1386 تا 1391

 

دکتر سیدعلی حسینی

استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

1391 تا 1392

 

دکتر محمدتقی جغتایی

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

1392 تا 1393

دکتر حمیدرضا خرم خورشید

استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

از 1393 تا 1396

دکتر محمد کمالی

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

1396 تا 1397

دکتر امیرمسعود عرب

استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

1397 تا 1399

دکتر حمیدرضا خانکه

استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

1399 تا 1401

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: