اولین کنفرانس ملی روان شناسی اجتماعی، شخصیت و نابهنجاری

تاریخ شروع رویداد
1403/08/02
تاریخ پایان رویداد
1403/08/03
مهلت ثبت نام
1403/06/31
ثبت نام
اولین کنفرانس ملی روان شناسی اجتماعی، شخصیت و نابهنجاری
عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: