دکتر سیدعلی حسینی

Dr.Syed Ali Hosseini

رئیس دانشگاه

 

دکتری تخصصی کاردرمانی IIT

استاد گروه آموزشی کاردرمانی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

پست الکترونیک: al.hoseini@uswr.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: