نام ونام خانوادگي    :    محمد حاجی باقر

مدرک تحصیلی        :   

سوابق اجرائی        :    

شماره تماس          :        تلفن مستقيم  22180053    و يا داخلي 403

 

وظايف دبيرخانه هيات امنا دانشگاه :

- برنامه ريزي وهماهنگي درتدوين پيشنهادات ودستورجلسات هيات امنا دانشگاه ومشاركت با دبيرخانه هيات امنا وزارت متبوع درتدوين دستورالعملها ، دستورات مشترك وتنظيم صورتجلسات ، جمع آوري مستندات مصوبات و ....

- مطالعه ، هماهنگي وهمكاري درتدوين برنامه ها وسياستهاي دانشگاه با مبادي ذيربط بخشي وفرابخشي در راستاي سياستهاي كلان وتسري آنها درمصوبات هيات امنا .

- هماهنگي ومشاركت با مديريت مالي وبودجه دانشگاه درتنظيم وتهيه جداول وگزارشات بودجه اي ومالي ، هماهنگي در راستاي مصوبات هيات امنا وپييگيري نهائي نمودن جداول پيشنهادي جهت تصويب درفصل بودجه ريزي ومشاركت در ارائه گزارشات مالي وحسابرسي .

- مطالعه ، پژوهش وبرنامه ريزي درپايش ونظارت برحسن اجراي مصوبات هيات امنا ، ارزيابي عملكرد آن وارائه گزارش .

- مشاركت وهمكاري با معاونت ها و واحدهاي تخصصي زير مجموعه دانشگاه به منظور برنامه ريزي وجمع آوري اطلاعات ومستندات وپيشنهادات جهت تهيه وتدوين نهائي پيش نويس مصوبات وتصويب آن درهيات امنا .

- برنامه ريزي جلسات هيات امنا وبرگزاري جلسات ومشاركت وپيگيري دزتنظيم ، اصلاح وتائيد امضاي صورتجلسات ، گزارشات عملكرد ، حسابرسي ، جداول بودجه ومالي و .... با همكاري واحدهاي تخصصي ذيربط دانشگاه .

- بازنگري ومطالعه دستورالعملها ، قوانين مرتبط ، جداول مالي واداري و ارائه اصلاحات در زمينه هاي مديريت وفعاليتهاي دانشگاه مرتبط با مصوبات هيات امنا .

- مستند سازي و طبقه بندي اطلاعات وايجاد ارتباط و هماهنگي با اعضاي هيات امنا ، دبيرخانه مركزي هيات امنا وزارت متبوع .

- هماهنگي در راه اندازي وفعاليت كميته هاي تخصصي هيات امنا درسطح دانشگاهها در راستاي مصوبات ، پيشنهادات ، تكاليف جلسات هيات امنا و نيازهاي كارشناس دانشگاه .

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: