اعضای شورای نشر دانشگاه :

  1. دکتر حمیدرضا خانکه (رئیس دانشگاه)
  2. دکتر حمیدرضا خرم خورشید (معاون آموزشی)
  3. دکتر کیانوش عبدی (مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات)
  4. دکتر کیمیا کهریزی (هیات علمی آموزشی)
  5. دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی (هیات علمی آموزشی)
  6. دکتر مرضیه شیرازی خواه (هیات علمی پژوهشی)
  7. دکتر طلیعه ظریفیان (سرپرست کتابخانه مرکزی)
  8. دکتر آفاق علوی (هیات علمی پژوهشی)
  9. دکتر نسیبه زنجری (هیات علمی پژوهشی)
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: