مراكز آموزشي- درماني

 

دانشجويان دوره دكتري وكارشناسي ارشد فعاليت هاي علمي وكارورزي در زمينه روان شناسي باليني را بر حسب نياز وبه طور سلسله مراتبي در مراكز آموزشي درماني با نظارت سوپر وايزرهاي باليني ( اعضاء هيات علمي ) انجام مي دهند .

 

1-مركز آموزشي درماني اخوان : خدمات روان درماني فردي- شناخت درماني گروه درماني رفتار درماني بزرگسالان وزوجي .

 

2-مركز درماني آموزشي سينا: خدمات ارزيابي وتشخيص مشكلات كودكان روان درماني- خانواده درماني- رفتار درماني شناخت درماني كودكان وآموزش والدين

 

3-مركزآموزشي درماني روانپزشكي رازي: - فعاليت هاي مربوط به مصاحبه تشخيصي گروه درماني ، ارزيابي وتشخيص بيماري هاي رواني

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: