اعضای کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش پزشکی:

 • دکتر حمیدرضا خرم خورشید (دبیر کمیته و عضو هیات علمی)
 • دکتر فروزان شکوه (دبیر آموزش مداوم)
 • زینب السادات داودی (مسئول آموزش و ارزشیابی کارکنان)
 • دکتر عنایت اله بخشی (مدیر اخلاق پزشکی مجازی)
 • دکتر ربابه مزینانی (هیات علمی آموزشی)
 • دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی (هیات علمی آموزشی)
 • دکتر علی خاجی (کارشناس طرح های تحقیقاتی)
 • دکتر محسن واحدی (مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)

 

شرح وظایف :

 1. بررسی وضعیت آموزش درس اخلاق علوم پزشکی در دانشگاه
 2. پیگیری تدوین درسنامه های اخلاق علوم پزشکی در دانشگاه
 3. حمایت و توانمندسازی اعضای هیات علمی برای ارتقاژ کیفیت آموزش اخلاق پزشکی
 4. حمایت و توانمندی سازی اعضای هیات علمی برای کیفیت آموزش به صورت حرفه ای
 5. همکاری در تدوین و برنامه ریزی آموزش به صورت حرفه ای
 6. ایجاد هماهنگی در آموزش اخلاق پزشکی به صورت حرفه ای بر مبنای مصوبات کمیته ملی
 7. اجرای فعالیت های آموزشی برنامه راهبردی جهت توسعه آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه تابعه
 8. پیگیری و نظارت بر رعایت اخلاق در آموزش پزشکی
 9. پیش بینی ساز و کار مناسب برای رصد وضعیت رعایت موازین اخلاقی و حرفه ای توسط دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: